Παρακαλούνται τα φωτογραφεία που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις Τελετές Αποφοίτησης και λοιπές εκδηλώσεις του Παντείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να λάβουν σχετική διαπίστευση από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cparasid@panteion.gr έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2023: α) βεβαίωση από το ΤaxisΝet που να αποδεικνύει ότι έχουν ενεργή επιχείρηση και με φωτογραφικό ΚΑΔ και β) βεβαίωση από Σωματείο που να αποδεικνύει ότι είναι μέλη νόμιμου Σωματείου. Τα ίδια δικαιολογητικά θα αποσταλούν και για τους συνεργάτες των επαγγελματιών φωτογράφων, σύμφωνα και με την από 01.06.2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια όσα φωτογραφεία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα κληθούν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντύπως καθώς και μια φωτογραφία, προκειμένου να εκδοθούν οι προσωπικές κάρτες διαπίστευσης.