Οι φοιτητές/φοιτήτριες, που βρίσκονται στις πληγείσες από την πλημμύρα περιοχές, και αδυνατούν να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μπορούν να εξετάζονται online, ή σε περίπτωση που δεν διαθέτουν internet, καλούνται να εξετασθούν με άλλο τρόπο, σε συνεννόηση με τους καθηγητές τους. Οι εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30.9.2023. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αποστέλλουν στη Γραμματεία τους μέσω e-mail υπεύθυνη δήλωση (gov.gr ή σκαναρισμένη με υπογραφή) ότι πράγματι κατοικούν στις ανωτέρω περιοχές. Η υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται να φέρει επικύρωση από δημόσια αρχή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό.