Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                 Αθήνα,  20-07-2023 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.: 13271 

Τμήμα  Προμηθειών 

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα 

Πληρ.: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Κων/νος Κορωναίος 

Τηλ.: 210-920.1442-1423 

e-mail:   tmima.promithion@panteion.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την προμήθεια 8 ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνες και 25 δίσκων SSD για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Παντείου Πανεπιστημίου 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ. 96/13-07-2023 Απόφασης της Πρυτάνεως περί της Έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για την προμήθεια 8 ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνες και 25 δίσκων SSD για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Παντείου Πανεπιστημίου (ΑΔΑ: ΨΣΣ7469Β7Α-Ο6Π και ΑΔΑΜ: 23REQ013119983), απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για σύμβαση απευθείας ανάθεσης, υπό τους κάτωθι όρους:

  • Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Βλέπετε Παράρτημα Β΄. Αφορά την προμήθεια 8 ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνες και 25 δίσκων SSD για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Παντείου Πανεπιστημίου.  
  • Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη:  To ποσό των 8,400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  ήτοι  το ποσό των  6.774,19€ μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 7123-00-01 για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΑΥ : 13238/17-07-2023, ΑΔΑ: ΨΟΔΕ469Β7Α-7Β3 και ΑΔΑΜ  : 23REQ013120023 ).  
  • Τόπος Παράδοσης/εκτέλεσης : Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα.   
  • Η παροχή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα,  και αφορά στα είδη του Παραρτήματος Β΄,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
  • Τυχόν κόστος  μεταφοράς και παράδοσης των ειδών βαρύνει τον προμηθευτή. 
  • CPV 30213300-8 

Κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή και η μη υπέρβαση της προϋπολογισθείσας τιμής. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί ή εντύπως σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο  στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου  (Λεωφόρο Συγγρού 136 / 17671 – Παλαιό Κτίριο 3ος όροφος) ή με αποστολή της προσφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmima.promithion@panteion.gr μέχρι και την 26 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., με την ένδειξη : «Προσφορά Για την προμήθεια 8 ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνες και 25 δίσκων SSD για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Παντείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την  πρόσκληση αρ. πρωτ. 13271/20-07-2023»

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

  1. Αίτηση, σύμφωνα µε το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγγραμμένη.

Την Οικονομική τους Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ με χρόνο ισχύος αυτής ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά τους θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα για την προμήθεια, μεταφορά – παράδοση και τοποθέτηση των ειδών προς προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συνημμένη περιγραφή αντικειμένου – Παράρτημα Β’.

Ο επιλεγείς υποψήφιος οφείλει να μεριμνήσει, μέχρι την έναρξη της εν λόγω σύμβασης, για την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. 

Πληροφορίες, για το αντικείμενο της συμβάσεως δίνονται στο τηλέφωνο 210-9201442  και στο e-mail tmima.promithion@panteion.gr

Συνημμένα:  

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Παράρτημα Β΄: Περιγραφή Αντικειμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Παράρτημα Γ΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ