Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου  Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 3721 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1665/τ.Γ’/29-06-2023, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Εργατικό Δίκαιο», του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης.

Περιγραφή της θέσης: «Η νέα θέση αποσκοπεί στην κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου της δημοσιογραφίας και της παραγωγής ειδησεογραφικού περιεχομένου για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε πολυμεσικό περιβάλλον. Κύριοι άξονες ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν: · βασικές θεωρίες των δημοσιογραφικών σπουδών, ο ρόλος της δημοσιογραφίας ως θεσμός κι επάγγελμα, η εξέλιξη των επιμέρους μορφών δημοσιογραφίας στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον, ζητήματα δημοσιογραφικής κουλτούρας, μέθοδοι και κριτήρια εξέτασης μιας σειράς παραγόντων και προκλήσεων αναφορικά με την (παρα)πληροφόρηση, την είδηση ως κοινωνικό αγαθό, την ελευθερία του Τύπου, τη δημοκρατία και την πολιτική εν γένει πρακτικές και τεχνικές της παραγωγής ειδησεογραφικού περιεχομένου – αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση κι επεξεργασία δεδομένων/στοιχείων/πληροφοριών, εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη δημοσιογραφική έρευνα, τεκμηρίωση, διασταύρωση, επαλήθευση, χρήση πηγών και δεοντολογία, δημοσιογραφική γραφή κι αφηγηματικές τεχνικές στην παρουσίαση ειδήσεων για διάφορα Μέσα και συνδυαστικά, και οργάνωση της ενημερωτικής εμπειρίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επικοινωνιακό γίγνεσθαι με γνώμονα το ενεργό και συμμετέχον κοινό».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μέσω του συνδέσμου https://apella.minedu.gov.gr/ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (οδηγίες για την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://apella.minedu.gov.gr/aei-reg4 και οδηγίες για την εγγραφή καθώς και για τη χρήση της εφαρμογής αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://apella.minedu.gov.gr/manual, μέχρι και 18-08-2023.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτηθούν: 

  1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά
  2. Για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών. (Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς στο έργο που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά).
  6. Διδακτορική Διατριβή.
  1. Πιστοποίηση υγείας μετά από γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί και υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
  • Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
  • Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1′ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210-9201017, 210-9201351, 210-9201347  από 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

Η Πρύτανις

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη