Ορθή επανάληψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου  Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 3721 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1665/τ.Γ’/29-06-2023, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Εργατικό Δίκαιο», του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης.

Περιγραφή της θέσης: «Το Εργατικό Δίκαιο περιλαμβάνει το σύνολο των νομικών κανόνων, οι οποίοι ρυθμίζουν τις σχέσεις που διαμορφώνονται με αφορμή την παροχή εξαρτημένης εργασίας του εργαζόμενου προς τον εργοδότη. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που διέπουν: α) την ατομική σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ ενός εργαζόμενου και ενός εργοδότη, όπως την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τις μορφές εμφάνισής της, την αμοιβή και τον χρόνο της μισθωτής εργασίας, το διευθυντικό δικαίωμα, τη λύση της εργασιακής σχέσης, β) τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις, όπως τη συλλογική αυτονομία, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, γ) τις σχέσεις δημοσίου δικαίου, που δημιουργούνται με αφορμή τις ατομικές και τις συλλογικές σχέσεις εργασίας, όπως τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων έναντι του Κράτους, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, ειδικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών εργασίας, δ) την απασχόληση ως συλλογικό φαινόμενο, όπως την οργάνωση της αγοράς εργασίας και την πολιτική της απασχόλησης».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μέσω του συνδέσμου https://apella.minedu.gov.gr/ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (οδηγίες για την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://apella.minedu.gov.gr/aei-reg4 και οδηγίες για την εγγραφή καθώς και για τη χρήση της εφαρμογής αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://apella.minedu.gov.gr/manual, μέχρι και 18-08-2023.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτηθούν: 

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά
 2. Για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών. (Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς στο έργο που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά).
 6. Διδακτορική Διατριβή.
 7. Πιστοποίηση υγείας μετά από γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί και υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
  • Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
  • Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1′ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210-9201017, 210-9201351, 210-9201347  από 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

Η Πρύτανις 

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη