Ο κύριος στόχος της χρηματοδότησης είναι η ανάπτυξη των στρατηγικών συνεργασιών, πολιτιστικών και επιστημονικών έργων μεταξύ ξένων και ιταλικών θεσμών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τις επισκέψεις ξένων προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό και πολιτιστικό χώρο στην Ιταλία, όσο και για αποστολές στο εξωτερικό Ιταλών ομόλογών τους, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Τονίζεται ότι θα γίνουν δεκτές μόνο αιτήσεις συνεισφοράς από ερευνητές, καθηγητές, ειδικούς, προσωπικό και πολιτιστικές προσωπικότητες, είτε Ιταλούς είτε ξένους, που κατέχουν επίσημη πρόσκληση από ένα πανεπιστημιακό ή πολιτιστικό ίδρυμα, κατά προτίμηση στο πλαίσιο των ισχυόντων Διμερών Συμφωνιών και Εκτελεστικών Προγραμμάτων Πολιτιστικής Συνεργασίας.
Επισημαίνεται επίσης ότι οι αποστολές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 14 Νοεμβρίου 2023 και όλες οι αιτήσεις για αποστολές που θα λάβουν χώρα μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα ληφθούν υπόψη.

Στους καθηγητές, εμπειρογνώμονες και προσωπικότητες του πολιτισμού που προσκαλούνται από ακαδημαϊκούς και πολιτιστικούς φορείς Ιταλίας για σπουδές ή έρευνες, μπορεί να χορηγηθεί μια κατ’αποκοπή επιδότηση που θα καλύπτει μέρος των εξόδων διαμονής.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.