ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 5379 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1650/τ.Γ’/23-06-2023, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης», του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Περιγραφή Θέσης: «Το γνωστικό αντικείμενο Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης εστιάζει στις μεταναστευτικές μετακινήσεις στην ύστερη νεωτερικότητα. Διερευνά πρακτικές και θεσμούς που συνδέονται με την αναγκαστική και την εκούσια μετακίνηση σε συνθήκες γεωπολιτικών  ανακατατάξεων και έντασης της παγκοσμιοποίησης, στο πλαίσιο του έθνους-κράτους, των συνόρων, της διασποράς, του εθνικισμού, των εθνοτικών και έμφυλων ταυτοτήτων, της διαπολιτισμικότητας, του ρατσισμού και του κοσμοπολιτισμού. Περιλαμβάνει την κριτική μελέτη των σύγχρονων μεταναστευτικών πολιτικών και των πολιτικών διακυβέρνησης των μεταναστών και των μεταναστριών. Περιλαμβάνει επίσης την εθνογραφική διερεύνηση της μεταναστευτικής εμπειρίας, των συναντήσεων μεταναστών/στριών με τοπικές κοινωνίες και των διαδικασιών πολιτισμικής αλλαγής. Ταυτόχρονα διερευνά τις μετακινήσεις σε σχέση με την πολιτειότητα (ιδιότητα του πολίτη) στις χώρες υποδοχής και τις συνθήκες της πολιτειακής συμπερίληψης των μεταναστών και των μεταναστριών καθώς και τις πολιτικές αποκλεισμού και διακρίσεων. Εξετάζει ζητήματα που συνδέονται με την διαθεματική (εθνική, φυλετική, έμφυλη και ταξική) διάσταση της τραυματικής μνήμης, της νοσταλγίας, και των φαντασιακών κοινοτήτων και πατρίδων στη σύγχρονη πραγματικότητα. Εξετάζει κριτικά τις πολιτικές για τα σύνορα και για τους χώρους περιορισμού και εγκλεισμού των μεταναστών/μεταναστριών «χωρίς χαρτιά»  και τα ζητήματα της «ασφαλειοποίησης» στο πλαίσιο της εθνικής και διεθνικής νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μέσω του συνδέσμου https://apella.minedu.gov.gr/ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (οδηγίες για την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://apella.minedu.gov.gr/aei-reg4 και οδηγίες για την εγγραφή καθώς και για τη χρήση της εφαρμογής αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://apella.minedu.gov.gr/manual, μέχρι και 28-07-2023.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτηθούν: 

  1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά
  2. Για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών. (Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς στο έργο που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά).
  6. Διδακτορική Διατριβή.
  1. Πιστοποίηση υγείας μετά από γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί και υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
  • Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
  • Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1′ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

                                                                                                           Η Πρύτανις                                                                       

 

                                                                                            Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη