Το Πάντειο Πανεπιστήμιο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες με οπτική αναπηρία, καθώς και σε κωφούς και βαρήκοους φοιτητές, να ορκιστούν σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο με όρκους που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για το Πάντειο σε γραφή    braille και στη νοηματική γλώσσα.

Το Πανεπιστήμιό μας κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη μόρφωση καθώς αναγνωρίζει τη συμπερίληψη ως βασικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος