Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει οκτώ (8) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές

σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του
«Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024), οι οποίες
κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :
Επίπεδο                            Εξειδίκευση                          Θέσεις                    Έναρξη υποτροφίας             Διάρκεια υποτροφίας
Μάστερ                 Ενταξιακή Εκπαίδευση             Τέσσερις (4)              Ακαδ. έτος 2023-2024             24 διαδοχικοί μήνες
Μάστερ        Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και
                               Οργανισμοί Μάθησης               Τέσσερις (4)              Ακαδ. έτος 2023-2024             24 διαδοχικοί μήνες

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
Ελλάδας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της
προκήρυξης.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) το αργότερο έως 14-7-2023, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14/7/2023

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  diagwnismoi@iky.gr

Συνημμένα η Ανακοίνωση, η σχετική Προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας, και
διατίθενται και στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ  https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/4155.