Η φοίτηση είναι δωρεάν. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ως εξής:
Α. Ειδίκευση “Πολιτικής Επιστήμης”, στις Θεματικές Ενότητες:
i. “Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική”
ii. “Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία”

Β. Ειδίκευση “Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας”.