Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                           Αθήνα,  26-05-2023
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                                               Αριθ.Πρωτ.: 13024
Τμήμα  Προμηθειών
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Πληρ.: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Κων/νος Κορωναίος
Τηλ.: 210-920.1442-1423
e-mail:   tmima.promithion@panteion.gr                                    

ΠΡΟΣ
ARCHIMEDIA Ολοκληρωμένα
Συστήματα Πληροφορικής & Δίκτυα Α.Ε
Οδυσσέως 7 Αθήνα 10437
Α.Φ.Μ.: 094473362,  Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την αναβάθμιση και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος Φοιτητολογίου του Παντείου Πανεπιστημίου 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ. 36/21-04-2023 Απόφασης της Πρυτάνεως περί της Έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης  για την αναβάθμιση και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος Φοιτητολογίου του Παντείου Πανεπιστημίου, (ΑΔΑ: 9ΨΔΞ469Β7Α-03Ν και ΑΔΑΜ: 23REQ012757534), καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για σύμβαση απευθείας ανάθεσης, υπό τους κάτωθι όρους: 

  • Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Βλέπετε Παράρτημα Β΄.  
  • Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη:  To ποσό των 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  ήτοι  το ποσό των  30.000,00  € μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0439.00.01 για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΑΥ : 12909/25-04-2023, ΑΔΑ:  9ΒΦΒ469Β7Α-661  και ΑΔΑΜ  : 23REQ012757555 ).  
  • Διάρκεια σύμβασης:  έως 31/12/2023 
  • Τόπος Παράδοσης/εκτέλεσης : Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα.   
  • Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα,  και αφορά στα είδη του Παραρτήματος Β΄,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.  
  • Τυχόν κόστος  μεταφοράς και παράδοσης των ειδών βαρύνει τον προμηθευτή. 

     CPV: 30196000-9 

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει την προσφορά του ή εντύπως σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο  στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου  (Λεωφόρο Συγγρού 136 / 17671 – Παλαιό Κτίριο 3ος όροφος) ή με αποστολή της προσφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmima.promithion@panteion.gr μέχρι και την 31 Μαίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., με την ένδειξη : «Προσφορά για την αναβάθμιση και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος Φοιτητολογίου του Παντείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την  πρόσκληση αρ. πρωτ. 13024/26-05-2023» 

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

  1. Αίτηση, σύμφωνα µε το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγγραμμένη. 
  • Την Οικονομική τους Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ με χρόνο ισχύος αυτής ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά τους θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα για την προμήθεια, μεταφορά – παράδοση και τοποθέτηση των ειδών προς προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συνημμένη περιγραφή αντικειμένου – Παράρτημα Β’. Ο υποψήφιος οφείλει να μεριμνήσει, μέχρι την έναρξη της εν λόγω σύμβασης, για την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ.Πληροφορίες, για το αντικείμενο της συμβάσεως δίνονται στο τηλέφωνο 210-9201442    και στοemail tmima.promithion@panteion.gr . 

Συνημμένα:

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Παράρτημα Β΄: Περιγραφή Αντικειμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Παράρτημα Γ΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ

 

Ο  Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου