ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του  Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 2532 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1047/τ.Γ’/20-04-2023, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία των θεσμών και πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού.

Περιγραφής Θέσης: «το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στην θεωρία των θεσμών ως θεμελιώδους διανοητικού υπόβαθρου και αναλυτικού εργαλείου στην μελέτη του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διακυβέρνησής του. Πρόκειται για ένα ευρύ θεματικό πεδίο που αναφέρεται, ειδικότερα, στη μελέτη α) των θεσμών ως πολιτικού φαινομένου (όπως τα θεωρητικά υποδείγματα λήψης αποφάσεων εντός των πολιτικών θεσμών, οι διαδικασίες θεσμοσποίησης, διαμόρφωσης των προτιμήσεων και θεσμικής μεταβολής, η μελέτη της θεσμικής  αυτονομίας), β) της οργάνωσης, της εσωτερικής συγκρότησης και του τρόπου λειτουργίας των θεσμών του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενοποιητικής εξέλιξης του συστήματος αυτού, της πραγματικής λειτουργίας του (όπως διαμόρφωση των προτιμήσεων των κεντρικών θεσμών, λήψη και υλοποίηση αποφάσεων), των επιπτώσεων της λειτουργίας του στους εθνικούς θεσμούς, και γ) τις συναρτήσεις των θεσμών και της θεωρητικής  πραγμάτευσής τους προς τις αρχές και τις νόρμες της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης».

Σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 5/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατ΄ εξαίρεση κίνηση και συνέχιση των διαδικασιών που αναφέρονται στο Φ.122.1/46310/Ζ2/24-04-2023 έγγραφο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μέσω του συνδέσμου https://apella.minedu.gov.gr/ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (οδηγίες για την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://apella.minedu.gov.gr/aei-reg4 και οδηγίες για την εγγραφή καθώς και για τη χρήση της εφαρμογής αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://apella.minedu.gov.gr/manual, μέχρι και  10-06-2023.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτηθούν: 

  1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά
  2. Για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών. (Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς στο έργο που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά).
  6. Διδακτορική Διατριβή.
  1. Πιστοποίηση υγείας μετά από γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί και υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
  • Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
  • Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1′ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210-9201017, 210-9201351, 210-9201347  από 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

 

Η Πρύτανις 

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη