Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας- HUBERT CURIEN – Partenariat Hubert Curien (PHC) για μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες ή υποψήφιους διδάκτορες.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Hubert Curien 2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων (ΥΕΕΥ) και του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και Καινοτομίας (ΥΑΕΕ) της Γαλλίας, υλοποιούν, από κοινού, το Πρόγραμμα Συνεργασιών Hubert Curien για τη χρηματοδότηση ερευνητικών σχεδίων συνεργαζόμενων ομάδων επιστημόνων/ερευνητών στην Ελλάδα και στη Γαλλία.

 Η εν λόγω συνεργασία πραγματοποιείται από ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και υλοποιούν από κοινού ένα ερευνητικό σχέδιο με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων/κινητικότητες (Πρόγραμμα Συνεργασιών Hubert Curien). Ο επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητής Α’, Β’ ή Γ’ ελληνικού Ερευνητικού Ιδρύματος, και τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π., ερευνητές ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) Μέλη, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού υπευθύνου.

Η διάρκεια του κάθε σχεδίου θα είναι δύο (2) έτη. Το 2023 θα επιλεγούν έως 10 ερευνητικά σχέδια.

 Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ενιαίας ερευνητικής πρότασης, η οποία θα έχει προηγουμένως συμφωνηθεί από τις ερευνητικές ομάδες (ελληνική και γαλλική).  Η αίτηση, υποβάλλεται για την ελληνική ομάδα στο Ι.Κ.Υ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση  exoterikou@iky.gr (με υποχρεωτική αναγραφή στο θέμα του μηνύματος: Πρόγραμμα Hubert Curien – ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ, EΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ) , για τη Γαλλική ομάδα στο IFG,  από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου, Ερευνητικού Κέντρου, κ.ο.κ.

 Προκειμένου η αίτηση υποψηφιότητας να θεωρηθεί έγκυρη είναι απαραίτητο να φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του οικείου Φορέα (Πανεπιστημίου, Ερευνητικού Κέντρου κτλ.). Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση υποψηφιότητας δεν εξετάζεται.

Ειδικότερα πρέπει να υποβληθούν τα εξής (Κεφάλαιο 3-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ):

Α. Αίτηση υποψηφιότητας, με συμπλήρωση όλων των πεδίων αυτής και τα προβλεπόμενα στην οικεία πρόσκληση επισυναπτόμενα : ΑΙΤΗΣΗ HUBERT CURIEN_2023

Β. Πίνακας ανάλυσης χρηματοδότησηςΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ_2023                                                                               

 Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 29/05/2023 και λήγει στις 13/07/2023 και ώρα Ελλάδος  23:59.

 Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στα συνημμένα έγγραφα και στην ιστοσελίδα: https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/4160-29-05-2023-anakoinosi-programmatos-hubert-curien