ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ από 1/6/2023 έως και 31/5/2030 οικοπέδου επί της οδού Ιωσήφ των Ρωγών 10 Τ.Κ. 117 43, Διαμέρισμα 2, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, συνολικής επιφάνειας 134 τ.μ. για οποιαδήποτε από το νόμο και τις κείμενες διατάξεις χρήση, για επτά (7) έτη.  (ΑΔΑ:ΨΧΤΞ469Β7Α-Υ6Δ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ