ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ:199701 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ. (ΑΔΑΜ 23PROC012685633)   
Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr  /ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Στις 27/6/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ της αυτής ημερομηνίας.  
  • Η έντυπη υποβολή των προσφορών γίνεται, 4/7/2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας στην ταχ. δ/νση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρυτανεία, Ερυθρού Σταυρού και Καρυωτάκη, Τρίπολη 22131  
  • Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα: Στις 4/7/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας. Θα γίνει μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 
  • Αρμόδιοι για πληροφορίες: τηλ: +30 2710 372141-42, (Σοφία Σταυροπούλου), e-mail: sstavrop@go.uop.gr, URL: www.uop.gr 

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ.  ΕΔΩ