ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΓΙΑ ΤΟ   ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ  2023-24

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), με τίτλο «Εφηρμοσμένα Οικονομικα και Περιφερεια­κή Ανάπτυξη» (Applied Economics and Regional Development), με κατευθύνσεις και ειδικεύσεις ως ακολούθως:

1) Κατεύθυνση «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης»,

2) Κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης», με δύο Ειδικεύσεις:

α) «Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» και

β) «Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 3 εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο αφορά αποκλειστικά την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα είναι τετράωρα απογευματινά και περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Εισάγονται έως τριάντα (30) υποψήφιοι ανά κατεύθυνση, εφόσον ο τελικός βαθμός τους είναι άνω της βάσης. Εισάγονται επίσης οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών

 1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 2. Την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων αναλαμβάνει Επιτροπή Εξετάσεων.
 3. Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να εισαχθούν στον παρόντα Κύκλο Σπουδών υπο­χρε­ούνται να υποβάλουν, από 5 Μαΐου 2023 έως και 6 Ιουνίου 2023, τα εξής δικαιολογητικά:
   • Αίτηση, στην οποία δηλώνεται η κατεύθυνση του π.μ.σ. (υπάρχει ηλεκτρονικά έντυπο)
   • Πτυχίο και ενδεχόμενη αναγνώριση της ισοτιμίας του, αν πρόκειται για πτυχίο πα­νε­πιστημίου της αλλοδαπής. (Εάν η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών γίνει μετά την εξε­τα­στική του Ιουνίου, θα υποβληθεί σχετική βεβαίωση περάτωσης, έως την 1η Σεπτεμ­βρίου).
   • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και τυχόν πτυχιακής εργασίας.
   • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   • Πτυχιακή εργασία (εάν υπάρχει).
   • Δημοσιευμένες εργασίες ( εάν υπάρχουν).
   • Ερευνητική ή συναφής Επαγγελματική Εμπειρία.
   • Τίτλος γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
   • Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία (1) από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου.
 1. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει:

α) την αρχική επιλογή με βάση τον υποβληθέντα φάκελο με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά,

β) γραπτές εξετάσεις προαγωγής ή απόρριψης στην αγγλική γλώσσα, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι εξαίρεσης,

γ) συνέντευξη, αξιολόγηση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα του πμσ.

Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού κάθε υποψηφίου, ο βαθμός πτυχίου έχει συ­ντε­λε­στή 0,3, η ερευνητική δραστηριότητα, η συναφής επαγγελματική δραστηριό­τητα και οι δημοσιεύσεις 0,3 και η συνέντευξη-αξιολόγηση 0,4.

 1. Δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στα αγγλικά για όσους είναι κάτοχοι διπλώματος Proficiency ή TOEFL ή άλλου ισότιμου πιστοποιητικού επάρκειας στην αγγλική. Ομοίως δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα για όσους είναι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων.
 2. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας διαπιστώνεται γραπτώς ή αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών σε ίδρυμα εκμά­θησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον ενός έτους σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 3. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από την Επιτροπή Εξετάσεων έως την 15η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η βαθμολογία της εξεταστικής του Ιουνίου, όπου απαιτείται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, από 5 Μαΐου 2023 έως και 6 Ιουνίου 2023, ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή άλλη ασφαλή αποστολή, (courier και σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 06/06/2023), σε φάκελο σφραγισμένο με  τα δικαιολογητικά, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου/της υποψηφίας, στην εξής διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών,

Τµήµα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος

Λεωφόρος Συγγρού 136 –Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Αναλυτικές Πληροφορίες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής της εξέτασης της Αγγλικής Γλώσσας και των Συνεντεύξεων, θα ανακοινωθούν στον Ιστότοπο του Τ.Ο.Π.Α. www.topa.panteion.gr, ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.

Αθήνα, 4/5/2023

Η Δ/ντρια του Π.Μ.Σ.

*(υπογραφή)

Καθηγήτρια Στ.-Σ. Χιωτίνη-Κυβέλου

 *Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος