Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                         Αθήνα, 26 – 04 – 2023

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 12920

Τμήμα  Προμηθειών

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Πληρ.: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Κορωναίος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 210-920.1441-2

Φάξ:  210-9238702

e-mail: tmima.promithion@panteion.gr

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα

γ) την από 21/04/2023 αρ. 38 απόφαση της Πρύτανι του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την προμήθεια 1600 δεσμίδων λευκού χαρτιού των 500 φύλλων διαστάσεων Α4 βάρους 80 γραμ/μ2 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, (ΑΔΑ: Ψ0ΠΘ469Β7Α-ΧΟ4, ΑΔΑΜ: 23REQ012553625)

δ) Την από 25-04-2023 με αρ. πρ. 12907 Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑ: 6Υ5Ρ469Β7Α-Τ8Λ, ΑΔΑΜ: 23REQ012553645) 

ε) CPV 30197643-5

απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/ΑΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

1.ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80γραμ/μ2 500 φύλλων 1600 δεσμίδες

 

Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 6.451,61€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης  είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών tmima.promithion@panteion.gr, έως και την 5 Μαϊου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00. 

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
  • Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα.

 

Χρίστος Παπαθεοδώρου 

 Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

 

Συνημμένα:  

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Παράρτημα Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β