Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                 Αθήνα,  26-04-2023

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.: 12919

Τμήμα  Προμηθειών

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Πληρ.: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Κων/νος Κορωναίος

Τηλ.: 210-920.1442-1423

e-mail:   tmima.promithion@panteion.gr

Προς την εταιρεία με την επωνυμία “FREE FUTURESOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και διακριτικό τίτλο “FREE FUTURESOFT ΕΠΕ” που εδρεύει  στην Ν. Ερυθραία, στην οδό Κανάρη, αριθ. 18 Τ.Κ. 14671, με Α.Φ.Μ.: 999321035

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την μεταφορά δεδομένων από Sybase σε SQL της εφαρμογής μισθοδοσίας

 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ. 29/05-04-2023 Απόφασης της Πρυτάνεως περί της Έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για την μεταφορά δεδομένων από περιβάλλον Sybase σε ΜS SQL server της εφαρμογής της μισθοδοσίας (ΑΔΑ: 9ΛΘΚ469Β7Α-ΥΧΨ και ΑΔΑΜ: 23REQ012552996), απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για σύμβαση απευθείας ανάθεσης, υπό τους κάτωθι όρους:

  • Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Βλέπετε Παράρτημα Β΄. Αφορά στην μεταφορά δεδομένων από περιβάλλον Sybase σε περιβάλλον SQL της εφαρμογής μισθοδοσίας.
  • Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη:  To ποσό των 8,680 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  ήτοι  το ποσό των  7.000,00  € μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0439-00-01 για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΑΥ : 12864/06-04-2023, ΑΔΑ: 6ΒΓΩ469Β7Α-ΟΗΥ και ΑΔΑΜ  : 23REQ012553025 ).
  • Τόπος Παράδοσης/εκτέλεσης : Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα.
  • Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα,  και αφορά στα είδη του Παραρτήματος Β΄,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
  • Τυχόν κόστος  μεταφοράς και παράδοσης των ειδών βαρύνει τον προμηθευτή.
  • CPV 72310000-1
  • Κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης θα είναι η μη υπέρβαση της προϋπολογισθείσας τιμής. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί ή εντύπως σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο  στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου  (Λεωφόρο Συγγρού 136 / 17671 – Παλαιό Κτίριο 3ος όροφος) ή με αποστολή της προσφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmima.promithion@panteion.gr μέχρι και την 3 Μαϊου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., με την ένδειξη : «Προσφορά Για την μεταφορά δεδομένων από Sybase σε SQL της εφαρμογής μισθοδοσίας, σύμφωνα με την  πρόσκληση αρ. πρωτ.12919/26-04-2023»

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Αίτηση, σύμφωνα µε το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγγραμμένη.
  • Την Οικονομική τους Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ με χρόνο ισχύος αυτής ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά τους θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα για την προμήθεια, μεταφορά – παράδοση και τοποθέτηση των ειδών προς προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συνημμένη περιγραφή αντικειμένου – Παράρτημα Β’.

Ο επιλεγείς υποψήφιος οφείλει να μεριμνήσει, μέχρι την έναρξη της εν λόγω σύμβασης, για την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ.

Πληροφορίες, για το αντικείμενο της συμβάσεως δίνονται στο τηλέφωνο 210-9201475 και στο e-mail parfa@panteion.gr υπεύθυνος υπάλληλος κ. Παναγιώτης Αρφάνης.

Συνημμένα:

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Παράρτημα Β΄: Περιγραφή Αντικειμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Παράρτημα Γ΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ

Ο  Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου