ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 1167 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 829/τ.Γ’/27-03-2023, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή  Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ιδιωτικών Επενδύσεων», του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης.

Περιγραφή θέσης: «Η θέση καλύπτει το θεσμικό πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης και ιδιωτικών επενδύσεων. Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περιφερειακής ανάπτυξης και ιδιωτικών επενδύσεων δύναται να αποτελέσουν μεμονωμένα αντικείμενα επιστημονικής διερεύνησης. Όμως, αυτό που αποτελεί τον πυρήνα του γνωστικού αντικειμένου της παρούσας θέσης είναι η σύνδεση μεταξύ των δύο πόλων που συγκρατούν το αντικείμενο της προκήρυξης. Η διαμόρφωση του                 θεσμικού πλαισίου περιφερειακής ανάπτυξης και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και η μεταξύ τους συσχέτιση και αλληλεπίδραση προκύπτει ως σύνθετη επενέργεια νομικών, διοικητικών, πολιτικών και οικονομικών συνισταμένων. Κατά συνέπεια η θέση αυτή περιλαμβάνει το ιστορικό διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου περιφερειακής ανάπτυξης και ιδιωτικών επενδύσεων υπό            το πρίσμα μιας σύνθετης επιστημονικής πειθαρχίας η οποία περιλαμβάνει νομικές, διοικητικές, πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει επίσης τη διερεύνηση της σχέσης θεσμικού πλαισίου περιφερειακής ανάπτυξης και ιδιωτικών επενδύσεων σε διάφορα διοικητικά επίπεδα όπως στο υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Τέλος, η θέση αυτή περιλαμβάνει την καταγραφή παραδειγμάτων από τη διεθνή εμπειρία καθώς και την αποτίμηση της εφαρμογής και της δυναμικής της εξέλιξής της στην Ελλάδα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μέσω του συνδέσμου https://apella.minedu.gov.gr/ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (οδηγίες για την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://apella.minedu.gov.gr/aei-reg4 και οδηγίες για την εγγραφή καθώς και για τη χρήση της εφαρμογής αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://apella.minedu.gov.gr/manual, μέχρι και 03-05-2023.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτηθούν: 

  1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά
  2. Για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών. (Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς στο έργο που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά).
  6. Διδακτορική Διατριβή.
  7. Πιστοποίηση υγείας μετά από γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί και υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
  • Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
  • Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1′ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

       Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210-9201017, 210-9201351, 210-9201347  από 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

                                                                                                                       Η Πρύτανις                                                                         

 

                                                                                                   Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη