ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΩΣ_ΠΡΟΣ_ΤΙΣ_ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ_-_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ_ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ_2023

Αφορά σε προκήρυξη σαράντα πέντε (45) θέσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023.

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1. Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών.
2. Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ( Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
3. To μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
4. Τo μόνιμο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ( Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.
5. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
6. Υποψήφιοι Διδάκτορες.
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
Να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συμπληρωμένες και εκτυπωμένες σε μορφή word (και όχι
συμπληρωμένες χειρόγραφα) τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
Στην ελληνική αίτηση μπορούν να δηλώσουν μέχρι και τρεις χώρες. Όσον
αφορά στην αγγλική αίτηση, πρέπει να υποβληθεί για κάθε χώρα χωριστά.
 Να υποβάλουν συνημμένο βιογραφικό.
 Να υποβάλουν φωτοαντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
Να προτείνουν ημερομηνίες επίσκεψης από 02 – 10 – 2023 έως και 30 – 12 – 2023, τις οποίες ενδέχεται να τροποποιήσει η χώρα υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι τελικές ημερομηνίες οριστικοποιούνται πριν από την επίσκεψη.

Να υποβάλουν πρόσκληση από ομόλογό τους στην χώρα υποδοχής (οι υποψήφιοι διδάκτορες πρόσκληση από Καθηγητή της αλλοδαπής).
Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986).
2) Οι υποψήφιοι Διδάκτορες υποβάλλουν και βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, στην οποία θα αναφέρεται η χρονολογία έναρξης και πιθανής ολοκλήρωσης του κύκλου διατριβής τους.

Η επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών υποψηφίων θα γίνει για μία χώρα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 και δεν θα δοθεί παράταση.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε Διμερές Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2023, θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 στην διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Οι φάκελοι των επιλεγέντων επιστημόνων αποστέλλονται από την υπηρεσία μας – μέσω της διπλωματικής οδού – στις επιλεγείσες χώρες και η υλοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης προϋποθέτει την αποδοχή της από την χώρα υποδοχής.

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στην συνημμένη ανακοινοποίηση της προκήρυξης.