ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 21801 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ.Γ’/31-01-2023, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική Ψυχολογία», του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Περιγραφή Θέσης: Η συμβουλευτική ψυχολογία αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας, ο οποίος χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικά ευαίσθητων πρακτικών επιχειρεί να διευκολύνει την δια βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες, έχοντας ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα εργασίας και καριέρας. Η συμβουλευτική ψυχολογία  προωθεί τη θέσπιση προσωπικών στόχων και προσφέρει θετικά μοντέλα με βάση τα οποία μπορεί κανείς να ενδυναμώσει τα προτερήματά του και μπορεί να δώσει στον εαυτό του τη δυνατότητα για βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενίσχυση της ευημερίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στα άτομα να επιλύσουν κρίσεις και να αυξήσουν την ικανότητα τους να λειτουργούν καλύτερα στη ζωή τους. Η συμβουλευτική ψυχολογία περιλαμβάνει όλο το φάσμα της ψυχολογικής ανάπτυξης από την πρόληψη, μέτρηση και αξιολόγηση, συμβουλευτική παρέμβαση, αλλά και ανάπτυξη της ευζωίας.  Εστιάζει ειδικά αλλά όχι αποκλειστικά στην κανονιστική ανάπτυξη της διάρκειας ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την εκπαίδευση καθώς και τη βελτίωση, απευθυνόμενος στα άτομα καθώς και στα συστήματα ή τα πλαίσια στα οποία λειτουργούν..

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία παρέχει αξιολόγηση, διάγνωση και ψυχοθεραπεία για άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες. Η Συμβουλευτική Ψυχολογία περιλαμβάνει την εκπαίδευση σύμφωνα με το μοντέλο του επιστήμονα-επαγγελματία, έτσι ώστε να παράγεται τόσο συμβουλευτικό/ψυχοθεραπευτικό όσο και ερευνητικό έργο και προτείνει τη σύνθεση της ψυχολογικής θεωρίας και της έρευνας με την θεραπευτική πράξη. Περιλαμβάνει ακόμα το σχεδιασμό και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της διεπιστημονικής συνεργασίας για την επίτευξη υψηλής ποιότητας διδακτικής, ερευνητικής αλλά και εφαρμοσμένης δουλειάς. Ακόμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης συνδέοντας το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο με τις ανάγκες του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου όπως και των ειδικών ομάδων πληθυσμού.

Η μελέτη του γνωστικού αντικειμένου της συμβουλευτικής ψυχολογίας είναι σημαντική για την κατανόηση και τη βελτίωση του τρόπου που οι άνθρωποι αναπτύσσονται με απώτερο σκοπό να μάθουν να λειτουργούν σύμφωνα με το βέλτιστο δυναμικό τους. Η Συμβουλευτική Ψυχολογία αποτελεί αναπόσπαστο βασικό γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων Ψυχολογίας στην ελληνική αλλά και στη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί εκτός των τυπικών-θεωρητικών προσόντων, στην ερευνητική και συμβουλευτική κλινική εμπειρία στο αντικείμενο, καθώς και στη γνώση των τελευταίων εξελίξεων στη συμβουλευτική ψυχολογία που αφορούν: τη διαδικασία  πρόληψης, ψυχο εκπαίδευσης, άνθησης, αυτοπραγμάτωσης, ευζωίας και τη γενικότερη ανάπτυξη των ατόμων ούτως ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο το δυναμικό τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μέσω του συνδέσμου https://apella.minedu.gov.gr/ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (οδηγίες για την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://apella.minedu.gov.gr/aei-reg4 και οδηγίες για την εγγραφή καθώς και για τη χρήση της εφαρμογής αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο  https://apella.minedu.gov.gr/manual, μέχρι και 10-03-2023.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτηθούν: 

  1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά
  2. Για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών. (Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς στο έργο που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά).
  6. Διδακτορική Διατριβή.
  7. Πιστοποίηση υγείας μετά από γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί και υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
 • Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
 • Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1′ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η Πρύτανις

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη