Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει τον με αριθ.πρωτ.:12639/9-2-2023 Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκμίσθωση του ιδιόκτητου ακινήτου ιδιοκτησίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οικόπεδο επί της οδού Ιωσήφ των Ρογών 10, Τ.Κ. 11743, Διαμέρισμα 2, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, συνολικής επιφάνειας 134 τ.μ. για οποιαδήποτε από το νόμο και τις κείμενες διατάξεις χρήση, για επτά (7) έτη.

Ως ελάχιστο μηνιαίο όριο του μισθώματος ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του παρόντος διαγωνισμού.  CPV 70130000-1   Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 

Είδος Διαγωνισμού 

Ανοιχτός  

Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του παρόντος διαγωνισμού 

Πεντακόσια ευρώ  (500,00 €)  

Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού.  

        8 /  3  /2023 ημέρα  Τετάρτη    και ώρα  12:30 μ.μ.  

Κριτήριο επιλογής 

Ως κριτήριο επιλογής ορίζεται ότι εκείνος που θα προσφέρει το  μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα θα αναδειχθεί Πλειοδότης. 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Αίθουσα Διαγωνισμών, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71,  Καλλιθέα 

Κατάθεση – Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 8/3/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., ή  αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με απόδειξη, σφραγισμένες, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.  Κατάθεση στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα 

Περιγραφή ακινήτου/οικοπέδου 

Εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οικοπέδου επί της οδού Ιωσήφ των Ρογών 10 Τ.Κ. 11743, Διαμέρισμα 2, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, συνολικής επιφάνειας 134 τ.μ. για οποιαδήποτε από το νόμο και τις κείμενες διατάξεις χρήση, για επτά (7) έτη.(βλ. Παράρτημα Α΄). 

Κρατήσεις  

βλ. Παράρτημα Δ΄, άρθρο 3 

Εγγύηση συμμετοχής  

 

Ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος. Δηλαδή πεντακόσια ευρώ (500,00€). 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό ημερήσιο τύπο. 

Α΄ δημοσίευση:      14/2/2023 

Β΄ δημοσίευση:      15/2/2023 

Παραλαβή αντιγράφων της Προκήρυξης από: 

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ.Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών. Εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.30΄ ως 15.00΄ μ.μ.) και μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, ή στο δικτυακό τόπο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στη διεύθυνση (URL): www.panteion.gr  στην διαδρομή : Νέα   Οικονομικά Θέματα

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
signed ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Ιωσήφ των Ρογών ΡΞΠ7469Β7Α-56Λ