Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                 Αθήνα,  19-01-2023

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.: 12580

Τμήμα  Προμηθειών

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Πληρ.: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Κων/νος Κορωναίος

Τηλ.: 210-920.1442-1423

e-mail:   tmima.promithion@panteion.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την συντήρηση των βασικών servers με ανταλλακτικά για τα έτη 2023, 2024 και 2025

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ. 157/27-12-2022 Απόφασης της Πρυτάνεως περί της Έγκρισης σκοπιμότητας και

 για την ανανέωση συντήρησης των βασικών servers του Πανεπιστημίου, ως προς το hardware,  (ΑΔΑ: 9Η9Λ469Β7-ΑΝΦ και ΑΔΑΜ: 23REQ012004595), καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για σύμβαση απευθείας ανάθεσης, υπό τους κάτωθι όρους:

  • Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Βλέπετε Παράρτημα Β΄. Αφορά στην συντήρηση των βασικών servers με ανταλλακτικά για τα έτη 2023, 2024 και 2025.
  • Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη:  To ποσό των 10.044,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  ήτοι  το ποσό των  8.100,00  € μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0887.00.01 για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025 (ΑΑΥ : 12465/28-12-2022, ΑΔΑ:  6ΓΗΟ469Β7Α-ΨΜΤ  και ΑΔΑΜ  : 23REQ012004612 ).

 Διάρκεια σύμβασης:  Τρία έτη 2023, 2024 και 2025.

  • Τόπος Παράδοσης/εκτέλεσης : Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα.
  • Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα,  και αφορά στα είδη του Παραρτήματος Β΄,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
  • Τυχόν κόστος  μεταφοράς και παράδοσης των ειδών βαρύνει τον προμηθευτή.
  • CPV: 50312110-9
  • Κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ή εντύπως σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο  στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου  (Λεωφόρο Συγγρού 136 / 17671 – Παλαιό Κτίριο 3ος όροφος) ή με αποστολή της προσφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmima.promithion@panteion.gr μέχρι και την 26 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., με την ένδειξη : «Προσφορά για την συντήρηση των βασικών servers με ανταλλακτικά για τα έτη 2023, 2024 και 2025, σύμφωνα με την  πρόσκληση αρ. πρωτ. 12580/19-1-2023»

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Αίτηση, σύμφωνα µε το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγγραμμένη.

·         Την Οικονομική τους Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ με χρόνο ισχύος αυτής ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά τους θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα για την προμήθεια, μεταφορά – παράδοση και τοποθέτηση των ειδών προς προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συνημμένη περιγραφή αντικειμένου – Παράρτημα Β’.

Ο επιλεγείς υποψήφιος οφείλει να μεριμνήσει, μέχρι την έναρξη της εν λόγω σύμβασης, για την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ.

Πληροφορίες, για το αντικείμενο της συμβάσεως δίνονται στο τηλέφωνο 210-9201473 και στο email p.andrinopoulou@panteion.gr υπεύθυνη υπάλληλος κα Παναγιώτα Ανδρινοπούλου.

Ο  Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου

Συνημμένα:

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης

Παράρτημα Β΄: Περιγραφή Αντικειμένου

Παράρτημα Γ΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς