ΑΔΑ: 6ΕΩΚ46Μ924-ΨΚΦ

Αθήνα, 14/12/2022

Αρ. πρωτ: 21953

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», MIS 5180743

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2022 – 2023» με κωδικό MIS 5180743 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς  Πόρους, και  σύμφωνα με  την απόφαση της  Επιτροπής Ερευνών στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6/12/2022 προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί για τα τμήματα Δημόσιας Διοίκησης και Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, έχουν εγκριθεί  από  Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων   και  αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης αναλογεί μία (1) θέση και στο τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών αναλογεί μια (1) θέση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία και για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα, σε μόνο ένα τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μια αίτηση  υποψηφιότητας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. (Βλ. παράρτημα Ι)

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας αποκλειστικά ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: grammateia_elke@panteion.gr (που πρωτοκολλεί την αίτηση) με κοινοποίηση στην Γραμματεία του κάθε Τμήματος μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15.00

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf που θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έντυπα.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

 

Καθηγητής Χαράλαμπος Οικονόμου 

Αντιπρύτανης Ερευνών και δια βίου Μάθησης

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

6ΕΩΚ46Μ924-ΨΚΦ_21953_14.12.22_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΠΟΚΤΗΣΗ_ΑΚΑΔΗΜ_2022_2023_ΕΠΑΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_Απόκτηση_2022-2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ