Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 6ΖΠΒ46Μ924-24Λ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών  που αναπτύσσονται στο Πάντειον Πανεπιστήμιο με κωδ. ΟΠΣ 5163907″ με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Τσακαρέστου και ημερομηνία λήξης υποψηφιοτήτων την 27/12/2022.

6ΖΠΒ46Μ924-24Λ_22078_15.12.22_Πρόσκληση 8 experts_ΟΠΣ 5163907

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_E50630

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_50630

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ