Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Αθήνα,    2-12-2022

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.: 12342

Τμήμα  Προμηθειών

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Πληρ.: Κων/νος Κορωναίος, Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου

Τηλ.: 210-920.1442, 1423

Φάξ:  210-9238702

e-mail:   tmima.promithion@panteion.gr

 Προς την εταιρεία με την επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.  και διακριτικό τίτλο OTS που εδρεύει  στην οδό Μοναστηρίου 125, ΤΚ 546 27 Θεσσαλονίκη, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 095372259, ΦΑΕΕ Θεσσαλονίκης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

για την συντήρηση –υποστήριξη των  μηχανογραφικών εφαρμογών της εταιρείας OTS καθώς και υπηρεσιών πληροφορικής,  για ένα (1) έτος.

 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ. 130/29-11-2022  (ΑΔΑ:ΨΙ42469Β7Α-ΕΣΨ και ΑΔΑΜ: 22REQ011724578) Απόφασης της Πρυτάνεως περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής (Πρόγραμμα Διαχείρισης Οικονομικού και Υποστύστημα Διαχείρισης ΕΑΠ Οικονομικού) έκδοση ΑΦΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, για ένα (1) έτος,  καλεί την ως άνω εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν. 4412/2016 (παρ. 3α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021,  να υποβάλει   προσφορά  για σύμβαση απευθείας ανάθεσης, υπό τους κάτωθι όρους:

·         Αντικείμενο πρόσκλησης:  ανάθεση συντήρησης/υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής (Πρόγραμμα Διαχείρισης Οικονομικού και Υποστύστημα Διαχείρισης ΕΑΠ Οικονομικού) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης καθώς και υπηρεσιών πληροφορικής, για ένα (1) έτος, (2023), σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου: Βλέπετε Παράρτημα Β΄.

 ·         Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Συνολική δαπάνη ποσού 6.063,60€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439.00.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 12332/30-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ:66Ω6469Β7Α-ΜΥΧ και ΑΔΑΜ:   22REQ011724597)

·         Διάρκεια σύμβασης: ένα έτος

·         Τόπος Παράδοσης/εκτέλεσης : Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα.

·         Η παροχή των υπηρεσιών  θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) όπως ισχύoυν σήμερα  και οι υπό ανάθεση υπηρεσίες και λοιπές ειδικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

·         Κριτήριο ανάθεσης: Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

·         CPV:  72261000-2   

 Ο προσφέρων μπορεί να υποβάλει την προσφορά, ή εντύπως σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο  στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου  (Λεωφόρο Συγγρού 136 / Τ.Κ.17671 Καλλιθέα– Παλαιό Κτίριο 3ος όροφος) ή με αποστολή της προσφοράς του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmima.promithion@panteion.gr μέχρι και τις  9/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ.), με την ένδειξη : «Προσφορά για συντήρησης/υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής (Πρόγραμμα Διαχείρισης Οικονομικού και Υποστύστημα Διαχείρισης ΕΑΠ Οικονομικού, έκδοση ΑΦΕ) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης καθώς και υπηρεσιών πληροφορικής, για ένα (1) έτος, (2023), σύμφωνα με την Πρόσκληση με την αριθ.Πρωτ 12342/02-12-2022».

Η  προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Αίτηση, σύμφωνα µε το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
  • Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ με χρόνο ισχύος αυτής ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συνημμένη περιγραφή αντικειμένου – Παράρτημα Β’.
  • Τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνυποβληθούν:

(1)Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας  από τα οποία να προκύπτει και η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου (Ισχύον καταστατικό, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης οικονομικού φορέα από το Γ.Ε.ΜΗ.,  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς)

2) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα ότι δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016).

Ο υποψήφιος οφείλει να μεριμνήσει, μέχρι την έναρξη της εν λόγω σύμβασης, για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, αποσπάσματος ποινικού μητρώου με έκδοσή του έως τρείς μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφοράς  και της πρωτότυπης προσφοράς του σε περίπτωση που την υπέβαλλε ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 210-9201442 και email  tmima.promithion@panteion.gr .

Συνημμένα:

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης   

Παράρτημα Β΄: Αντικείμενο-Περιγραφή παροχής υπηρεσίας  

Παράρτημα Γ΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Χρίστος Κ. Παπαθεοδώρου