Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                 Αθήνα,  02 – 12 – 2022

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.: 12340

Τμήμα  Προμηθειών

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Πληρ.: Κων/νος Κορωναίος, Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου

Τηλ.: 210-920.1442, 1423

e-mail:   tmima.promithion@panteion.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ.128/29-11-2022 Απόφασης της Πρυτάνεως, περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος βαρέως τύπου Toshiba e-STUDIO6508A του Πανεπιστημίου (ΑΔΑ: 6ΜΛΖ469Β7Α-6Α1 και ΑΔΑΜ: 22REQ011723891), σας καλεί να υποβάλετε την προσφορά σας για σύμβαση απευθείας ανάθεσης, υπό τους κάτωθι όρους:

  • Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Βλέπετε Παράρτημα Β΄. Αφορά στην συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος βαρέως τύπου Toshiba e-STUDIO6508A του Πανεπιστημίου.
  • Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη:  To συνολικό ποσό των 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και φόρων, ήτοι  το ποσό των  4.435,48 € μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και φόρων.  Μηνιαίως 458,33 € συμπεριλαμβανημένου ΦΠΑ 24% και φόρων θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0887.00.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2023, (ΑΑΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ αριθμ. πρωτ. 12330/30-11-2022, ΑΔΑ 6ΜΛΖ469Β7Α-6Α1 και ΑΔΑΜ: 22REQ011723935).

 Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος (2023)

  • Τόπος Παράδοσης/εκτέλεσης :  To Τμήμα Αναπαραγωγής εγγράφων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα.
  • Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα,  και αφορά στα είδη της Τεχνικής Περιγραφής (Παράρτημα Β΄), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
  • CPV 50313200-4     Υπηρεσίες συντήρησης Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων
  • Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η μη υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει ή εντύπως σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο  στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου  (Λεωφόρο Συγγρού 136 / 17671 – Παλαιό Κτίριο 3ος όροφος) ή με αποστολή της προσφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmima.promithion@panteion.gr μέχρι και την   9/12/2022 και ώρα 12.00 π.μ., με την ένδειξη : «Προσφορά για τη συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος βαρέως τύπου Toshiba e-STUDIO6508A του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την Πρόσκληση με την αριθ.Πρωτ.: 12340/02 -12-2022».

 

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Αίτηση, σύμφωνα µε το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγγραμμένη.
  • Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ με χρόνο ισχύος αυτής ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά τους θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συνημμένη περιγραφή αντικειμένου – Παράρτημα Β’.

Πληροφορίες, δίνονται στο τηλέφωνο 210-9201442  και στο email  tmima.promithion@panteion.gr

Συνημμένα:

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης  

Παράρτημα Β΄: Περιγραφή Αντικειμένου  

Παράρτημα Γ΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου