Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες, κατόχους τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου, για την πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, στους τομείς: Ιστορία και Πολιτισμός, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες.
 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 θα χορηγηθούν επτά (7) υποτροφίες.
 
 Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής απαιτείται να έχει ήδη υποβληθεί, έως τις 31 Ιανουαρίου 2023, ηλεκτρονικώς αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και, στην συνέχεια, να υποβληθεί στο Ι.Κ.Υ., το αργότερο έως τις 10 Φεβρουαρίου 2023, αντίγραφο της αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.
Αναλυτικές πληροφορίες στην σελίδα του ΙΚΥ:  https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/kyepif
Τηλεφωνική επικοινωνία: 210 3726328, 210 3726330, 210 3726370, 210 3726325Ε-mail:  exoterikou@iky.gr