ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα

γ) την από 27/09/2022 απόφαση της Πρύτανι με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την τμηματική προμήθεια απλών μεμβρανών (απομίμηση μεμβράνης) για τους αποφοιτήσαντες των ακαδημαικών τμημάτων του Πανεπιστημίου. (ΑΔΑ: Ω8ΘΘ469Β7Α-ΖΜΞ ΑΔΑΜ: 22REQ011355745)

δ) Την από 29-09-2022 με αρ. πρ. 11824 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΓΑΙ469Β7Α-ΔΟ8 ΑΔΑΜ: 22REQ011355777)

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τμηματική προμήθεια και εκτύπωση απλών μεμβρανών (απομίμηση μεμβράνης) για τους αποφοιτήσαντες των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου (πτυχιούχων, μεταπτυχιακών και διδακτόρων) μέχρι του ποσού των 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για το οικονομικό έτος 2022, ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά μεμβράνη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών tmima.promithion@panteion.gr, έως και τις 10 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

• Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα.

Χρίστος Παπαθεοδώρου

Αντιπρύτανης Οικονομικών

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Συνημμένα:

prosklisi memvranes

                  Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

Παράρτημα Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β