ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 7268 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2154/τ.Γ’/05-09-2022, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Αποτελεσματικότητα», του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης.

Περιγραφή θέσης: Η πολιτική οικονομία έχει ως αντικείμενο τον τρόπο λειτουργίας και εξέλιξης του καπιταλιστικού συστήματος. ως μιας οργανικής ενότητας σε κίνηση, που απαρτίζεται από την παραγωγή, την ανταλλαγή, τη διανομή και την κατανάλωση. Η πολιτική οικονομία περιλαμβάνει τη μελέτη πτυχών του οικονομικού συστήματος της αγοράς, όπως είναι οι νόμοι των αγορών (μικροοικονομική) και της συσσώρευσης του κεφαλαίου (μακροοικονομική), μέσα από την ανάλυση της συμπεριφοράς των κοινωνικών τάξεων και των κοινωνικών σχέσεων με πρωτοκαθεδρία στη σχέση κεφαλαίου-εργασίας. Η οικονομική αποτελεσματικότητα έχει ως αντικείμενο την ιστορική και γεωγραφική ποικιλότητα της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης και παραγωγικών κλάδων και τον προσδιορισμό των αποτελεσματικών τρόπων χρησιμοποίησης των εισροών στη παραγωγική διαδικασία. Η Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Αποτελεσματικότητα, ως δύο αντικείμενα μαζί, περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των συνθηκών επίτευξης τεχνικής αποτελεσματικότητας ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, όσο και την μελέτη του τρόπου που η τεχνική αποτελεσματικότητα μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία της συσσώρευσης του κεφαλαίου και να εξασφαλίσει την οικονομική τους βιωσιμότητα σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα, υιοθετώντας ως αφετηρία της ανάλυσης τις ισχύουσες κοινωνικές σχέσεις σε επίπεδο επιχείρησης και την δράση των εμπλεκομένων παραγόντων, διευθυντικών στελεχών, εργαζομένων και δημοσίων αρχών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μέσω του συνδέσμου https://apella.minedu.gov.gr/ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (οδηγίες για την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο https://apella.minedu.gov.gr/aei-reg4 και οδηγίες για την εγγραφή καθώς και για τη χρήση της εφαρμογής αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο https://apella.minedu.gov.gr/manual, μέχρι και 15-10-2022.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτηθούν:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά

2. Για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών. (Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς στο έργο που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά).

6. Διδακτορική Διατριβή.

7. Πιστοποίηση υγείας μετά από γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί και υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

¨ Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

¨ Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1′ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210-9201017, 210-9201351, 210-9201347 από 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

Η Πρύτανις

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη