ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 8910 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2154/τ.Γ’/05-09-2022, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός (design)» και επικοινωνία στο ψηφιακό περιβάλλον με έμφαση στην εμπειρία χρήστη», του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού.

Περιγραφή της θέσης: : « H νέα θέση Δ.Ε.Π. στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός (design) και επικοινωνία στο ψηφιακό περιβάλλον με έμφαση στην εμπειρία χρήστη» έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και με ειδικότερα πεδία εφαρμογής τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ και τη διοίκηση υπηρεσιών (service design/ service management design).

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εξοικείωση, θεωρητική και εφαρμοσμένη, στον σχεδιασμό (design) και την επικοινωνία της δια δραστικής εμπειρίας του χρήστη (UX), σε ψηφιακό και υβριδικό περιβάλλον, σε κινητές πλατφόρμες και εφαρμογές, με την αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών, στις ψηφιακές εφαρμογές σε φυσικό περιβάλλον και στην καλλιέργεια αντιληπτικών, κριτικών, δημιουργικών και τεχνολογικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην ψηφιακή επικοινωνία και την ψηφιακή καινοτόμο δημιουργία.

Πιο συγκεκριμένα, η θέση καλύπτει συνδυαστικά τα πεδία: του σχεδιασμού και της επίδρασης της ατμόσφαιρας ψηφιακών εφαρμογών στους χρήστες, της σχεδιαστικής στρατηγικής (UX) επίλυσης προβλημάτων και επιτάχυνσης της καινοτομίας, της οπτικοποίησης δεδομένων στην έρευνα εμπειρίας του χρήστη (UX), του σχεδιασμού της διαπροσωπικής συνολικής εμπειρίας του χρήστη στο χώρο αγοράς και παροχής υπηρεσιών, του συμπεριληπτικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη και παραγωγή περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα και στις κινητές συσκευές με αξιοποίηση τεχνικών βίντεο αφήγησης (video storytelling) και των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μέσω του συνδέσμου https://apella.minedu.gov.gr/ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (οδηγίες για την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο https://apella.minedu.gov.gr/aei-reg4 και οδηγίες για την εγγραφή καθώς και για τη χρήση της εφαρμογής αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο https://apella.minedu.gov.gr/manual, μέχρι και 20-10-2022.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτηθούν:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά

2. Για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών. (Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς στο έργο που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά).

6. Διδακτορική Διατριβή.

7. Πιστοποίηση υγείας μετά από γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί και υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

¨ Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

¨ Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1′ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210-9201017, 210-9201351, 210-9201347 από 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

Η Πρύτανις

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη