Το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ERASMUS+ ENDORSE (Enhancing development of entrepreneurial strategies at university locations affected by brain drain) σε συνεργασία με Πανεπιστήμια από την Αυστρία, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Λετονία. Το έργο ENDORSE αποσκοπεί στην διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) σε περιοχές όπου έχουν την έδρα τους και λειτουργούν Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ξεκίνησε αρχές του 2022 και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025.

Στο πλαίσιο των επιμέρους δράσεων του έργου, προβλέπεται η ταξινόμηση των ευρωπαϊκών περιοχών  που φιλοξενούν Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και πλήττονται από το φαινόμενο του brain drain, ο σχεδιασμός προτύπων επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων για κάθε τύπο πληττόμενης ευρωπαϊκής περιοχής, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικής προοπτικής των νέων επιστημόνων. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν ειδικές πολιτικές ανάσχεσης του φαινομένου, για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους πληττόμενους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό τους ρόλο στην ενίσχυση συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο και την προώθηση κινήτρων ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Απώτερο στόχο του Έργου συνιστά η ενίσχυση της διασύνδεσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τοπικές επιχειρήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέσα από αυτήν, η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την επιχειρηματική πρωτοβουλία σε τοπικό επίπεδο και αναδεικνύει ευκαιρίες και κίνητρα παραμονής όσων επιστημόνων διαθέτουν υψηλή μόρφωση και αναζητούν διέξοδο στην απασχόληση.

Στο έργο ENDORSE μαζί με το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμμετέχουν τα ακόλουθα Πανεπιστήμια: το IMC Fachhochschule Krems GMBH από την Αυστρία, το Mid Sweden University από την Σουηδία, το Hochschule Niederrhein από την Γερμανία, το University of Lodz από την Πολωνία, και το Ventpils Augskola από την Λετονία.

Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι ο καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Ψυχάρης. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου πραγματοποιείται συνάντηση των Ομάδων Εργασίας στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2022.