Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Αθήνα,      11- 7 -2022

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.:  11519

Τμήμα  Προμηθειών
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Πληρ.:Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου
Τηλ.: 210-920.1442, 1423
Φάξ:  210-9238702
e-mail:   tmima.promithion@panteion.gr

Προς την εταιρεία COMART A.E.

Λεωφ. Συγγρού 155 – 17121 Νέα Σμύρνη

info@comart.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

τεχνικής υποστήριξης για τα Εργαστήρια Δημοσιογραφίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και για την προληπτική συντήρηση του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως.  

Έχοντας υπόψη:

(α) Το γεγονός ότι η συνέχιση της λειτουργίας των εργαστηρίων και του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού είναι απολύτως απαραίτητη για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος ΕΜΕΠ.

(β) Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 22ης Συνεδρίασης στις 23/6/2022 (Θέμα 15ο ) (ΑΔΑ: 6ΒΚ3469Β7Α-ΣΜΩ  και ΑΔΑΜ:  22REQ010904740)

(γ) Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και προέγκρισης για το οικονομικό έτος 2023  με αριθ.πρωτ.11508/7-7-2022 (ΑΔΑ: Ω2Β4469Β7Α-5ΡΞ και ΑΔΑΜ: 22REQ010904749).

(δ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύουν σήμερα.(Απευθείας ανάθεση για δαπάνη ύψους έως και 30.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

(ε) Το γεγονός ότι η εταιρεία «COMART Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «COMART», με έδρα επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 155, Νέα Σμύρνη Αττικής, ΑΦΜ 099935353, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, ΓΕΜΗ 4006201000, εξειδικεύεται στα ζητηθέντα αντικείμενα τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο από 15/6/2022 απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού (συνεδρίαση 3/6/2022).

Το Πανεπιστήμιο προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τα Εργαστήρια Δημοσιογραφίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και για την προληπτική συντήρηση του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 26, 32 και 32Α παρ.1β του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,  καλεί την ως άνω εταιρεία, να υποβάλει προσφορά για σύμβαση απευθείας ανάθεσης, υπό τους κάτωθι όρους:

·         Αντικείμενο πρόσκλησης: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τα Εργαστήρια Δημοσιογραφίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και για την προληπτική συντήρηση του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εργασίας που αναλαμβάνει με την παρούσα να συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο συνάπτει τη σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές-Παράρτημα Β’ .

·         Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου: Βλέπετε Παράρτημα Β΄.

·         Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Συνολική δαπάνη το ποσό των 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι το ποσό των 20.00,00€ μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439.00.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2022 και 2023, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.11508/7-7-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και προέγκρισης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ:Ω2Β4469Β7Α-5ΡΞ  και ΑΔΑΜ: 22REQ010904749) 

·         Διάρκεια σύμβασης:  Ένα έτος  από την υπογραφή της.

·         Τόπος Παράδοσης/εκτέλεσης : Οι χώροι του Παντείου Πανεπιστημίου  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης Πρόσκλησης.

·         Η παροχή των υπηρεσιών  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της παρούσας και οι υπό ανάθεση υπηρεσίες και λοιπές ειδικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

·         Κριτήριο ανάθεσης: Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

·         CPV: 50300000-8 Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

Ο προσφέρων μπορεί να υποβάλει την προσφορά, ή εντύπως σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο  στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου  (Λεωφόρο Συγγρού 136 / Τ.Κ.17671 Καλλιθέα– Παλαιό Κτίριο 3ος όροφος) ή με αποστολή της προσφοράς του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmima.promithion@panteion.gr μέχρι και τις 18/7/2022, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  12.00 μ.μ., με την ένδειξη : «Προσφορά για παροχή τεχνικής υποστήριξης για τα Εργαστήρια Δημοσιογραφίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και για την προληπτική συντήρηση του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, σύμφωνα με την Πρόσκληση με την αριθ.Πρωτ.:  11519/11-07-2018                  ».

Η  προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Αίτηση, σύμφωνα µε το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
  • Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ με χρόνο ισχύος αυτής ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συνημμένη περιγραφή αντικειμένου – Παράρτημα Β.
  • Τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνυποβληθούν:

(1)Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας  από τα οποία να προκύπτει και η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου (Ισχύον καταστατικό, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης οικονομικού φορέα από το Γ.Ε.ΜΗ.,  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς)

2) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα ότι δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016).

  • Ο υποψήφιος οφείλει να μεριμνήσει, μέχρι την έναρξη της εν λόγω σύμβασης, για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, αποσπάσματος ποινικού μητρώου με έκδοσή του έως τρείς μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφοράς,

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 210-9201442 και email  tmima.promithion@panteion.gr .

Συνημμένα:

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Παράρτημα Β΄: Αντικείμενο-Περιγραφή παροχής υπηρεσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Παράρτημα Γ΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  Παράρτημα Γ

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

Καθηγητής Χρίστος Κ. Παπαθεοδώρου