Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Αθήνα,     11 -7-2022

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.:    11518

Τμήμα  Προμηθειών
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Πληρ.:Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου
Τηλ.: 210-920.1442, 1423
Φάξ:  210-9238702
e-mail:   tmima.promithion@panteion.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 17/25-5-2022 εισήγησης της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης και της με αριθ. 20/30-5-2022 (θέμα 15ο(ΑΔΑ:ΨΔ4Ο469Β7Α-ΜΝΔ και ΑΔΑΜ:22REQ010904442) Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για την Αναδρομική καταλογογράφηση βιβλιακού υλικού καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για σύμβαση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καταλογογραφησης βιβλιακού υλικού, υπό τους κάτωθι όρους:

·         Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας ΕΞ.Υ.Π.Π «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (σε εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α/2-6-2010).

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. ασκούν τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πρέπει να κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους

·         Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου: Βλέπετε Παράρτημα Β΄.

·         Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Συνολική δαπάνη ποσού 21.080,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι το ποσό των 17.000,00€ μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439.00.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 11506/7-7-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ:6ΠΨΗ469Β7Α-ΖΡ9 και ΑΔΑΜ: 22REQ010904452)

·         Διάρκεια σύμβασης: 6 Μήνες  από την υπογραφή της.

·         Τόπος Παράδοσης/εκτέλεσης :  Η βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα.

·         Η παροχή υπηρεσιών καταλογογράφησης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) όπως ισχύει σήμερα και σε εφαρμογή των άρθρων 2, 3 & 9 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α/2-6-2010) όπως ισχύουν σήμερα,  και οι υπό ανάθεση υπηρεσίες και λοιπές ειδικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

·         Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή). Η δε σύγκριση τιμών θα γίνει στη συνολική τιμή με ΦΠΑ.

·         CPV: 79995000-5 Υπηρεσίες διαχείρισης βιβλιοθηκών

  • Αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης της εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης. Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια ηλεκτρονικών εγγραφών, κύρια πρωτότυπων,  που θα εισαχθούν στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης και θα προκύψουν από την επεξεργασία τεκμηρίων που θα υποδειχθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ή εντύπως σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο  στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου  (Λεωφόρο Συγγρού 136 / Τ.Κ.17671 Καλλιθέα– Παλαιό Κτίριο 3ος όροφος) ή με αποστολή της προσφοράς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmima.promithion@panteion.gr μέχρι και τις 18/7/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.), με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή Υπηρεσιών αναδρομικής καταλογογράφησης βιβλιακού υλικού, σύμφωνα με την Πρόσκληση με την αριθ.Πρωτ.:  11518 /  11-7-2022».

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Αίτηση, σύμφωνα µε το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
  • Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ με χρόνο ισχύος αυτής ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συνημμένη περιγραφή αντικειμένου – Παράρτημα Β’.
  • Τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνυποβληθούν:

(1)Αντίγραφο της σχετικής άδειας λειτουργίας ΕΞ.Υ.Π.Π «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (σε εφαρμογή του άρθρου 9 και 23 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α/2-6-2010).

(2)Τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου (Ισχύον καταστατικό, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης οικονομικού φορέα από το Γ.Ε.ΜΗ.,  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς)

(3)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς και από την οποία θα προκύπτει πως δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β ́ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

(4)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016).

Ο επιλεγείς υποψήφιος οφείλει να μεριμνήσει, μέχρι την έναρξη της εν λόγω σύμβασης, για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, και Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75), στην οποία θα δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα ότι δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016).

Η υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αντί του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, αφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα καθώς και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 73 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016).

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 210-9201463 και emaillibp@panteion.gr  σχετικά με το αντικείμενο της πρόσκλησης  και στο τηλέφωνο 210-9201442 και email  tmima.promithion@panteion.gr σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της προσφοράς και το οικονομικό μέρος.

Συνημμένα:

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Παράρτημα Β΄: Αντικείμενο-Περιγραφή παροχής υπηρεσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Παράρτημα Γ΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

Καθηγητής Χρίστος Κ. Παπαθεοδώρου