Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει τον με αριθ.πρωτ. 11561 /19-7-2022 (ΑΔΑ:6ΒΗΙ469Β7Α-ΟΧ0) Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου Διοίκησης (κτίριο 1) του Ιδρύματος επί της Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή του συμβολαίου και με δικαίωμα ετήσιας παράτασης.

Ως ελάχιστο μηνιαίο όριο του μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€), το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του παρόντος διαγωνισμού. 

Είδος Διαγωνισμού 

Ανοιχτός  

Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του παρόντος διαγωνισμού 

Οκτακόσια ευρώ  (800,00 €)  

Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού.  

1/9/2022 ημέρα    Πέμπτη    και ώρα  11:30 π.μ.  

Κριτήριο επιλογής 

Ως κριτήριο επιλογής ορίζεται ότι εκείνος που θα προσφέρει το 

μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα θα αναδειχθεί Πλειοδότης. 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Αίθουσα Διαγωνισμών, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71,  Καλλιθέα

Κατάθεση – Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την 1η /9/2022, ημέρα  Πέμπτη   και ώρα  11:00 π.μ., ή  αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με απόδειξη, σφραγισμένες, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται καθημερινά από 9:30 π.μ. έως 14.30 μ.μ.  από 22/8 έως και την  1η /9/2022  μέχρι τις 11:00 π.μ. από το Τμήμα Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα

Περιγραφή  

Εκμίσθωση του κυλικείου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου Διοίκησης (κτίριο 1) του Ιδρύματος επί της Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή του συμβολαίου και με δικαίωμα ετήσιας παράτασης. (βλ. Παράρτημα Α΄). 

Κρατήσεις  

βλ. Παράρτημα Δ΄, άρθρο 3

Εγγύηση συμμετοχής  

 

Ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος. Δηλαδή οκτακόσια ευρώ (800,00€). 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό ημερήσιο τύπο.

Α΄ δημοσίευση:      22/7/2022 

Β΄ δημοσίευση:      26/7/2022 

Παραλαβή αντιγράφων της Προκήρυξης από:

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ.Συγγρού 136, Τ.Κ.17671, Καλλιθέα, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών. Εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.30΄ ως 15.30΄ μ.μ.) και μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα ή στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση (URL): www.panteion.gr  στην διαδρομή : Νέα ►  Οικονομικά Θέματα. 

 

Ως έναρξη της μίσθωσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και ως διάρκεια της μίσθωσης η τριετία από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το αντικείμενο του διαγωνισμού (κυλικεία, χώροι εστίασης, καφετέριες, catering κ.λπ.), τουλάχιστον δύο (2) έτη μέσα στην τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Προκήρυξη.

Παραλαβή της προκήρυξης θα γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος ή από τον δικτυακό τόπο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στη διεύθυνση (URL): www.panteion.gr  στην διαδρομή : Νέα ►  Οικονομικά Θέματα. και πληροφορίες: -κα Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, τηλ. 210-92 01423  και Κορωναίος Κωνσταντίνος τηλ. 210-9201442, ηλεκτρονική διεύθυνση tmima.promition@panteion.gr .

Συνημμένα: