Αριθ.Πρωτ.Σύμβασης: 08 /14- 6 -2022
Σύμβαση Ανάθεσης μεταξύ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
και
της Εταιρείας «ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών
και των δύο (2) Φυλακίων, για το χρονικό διάστημα
από 14/6/2022 έως και 15/10/2022, (ήτοι 4 μήνες)
CPV 90911200-8
2
Στην Καλλιθέα σήμερα 14/6/2022, ημέρα Τρίτη, στο Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών επιστημών, μεταξύ των υπογραφομένων:
α)αφενός μεν του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία “Πάντειον
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών”, που εδρεύει στην Καλλιθέα, στην Λεωφ.
Συγγρού αριθ. 136 , Τ.Κ. 17671, με Α.Φ.Μ: 090015175, Δ.Ο.Υ.: Α΄ Καλλιθέας και εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Καθηγητή κο Παπαθεοδώρου Χρίστο, Αντιπρύτανη
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος, που στο εξής θα αναφέρεται χάριν
συντομίας το «Πανεπιστήμιο» και αφετέρου δε:
β) της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, τον
διακριτικό τίτλο ΑΝΑΞ Α.Ε., που εδρεύει στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ / ΤΡΙΚΑΛΩΝ και είναι καταχωρισμένη
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9998753000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε: 64965/033/Β/07/0026,
ΑΦΜ 998613821, Δ.Ο.Υ Τρικάλων) και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΓΕΩΡΓIA – ΖΩΗ
του ΦΩΤΙΟΥ, Πρόεδρο & Διευθ. Σύμβουλ, με Α.Δ.Τ ΑΚ 975578 και με Α.Φ.Μ 070419338 της Δ.Ο.Υ
Τρικάλων, δυνάμει του με αριθ.πρωτ. 1593568.2312409/3-9-2021 Πιστοποιητικού Ισχύουσας
Εκπροσώπησης, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσαρτώνται στο παρόν και στο εξής θα
ονομάζεται η «Ανάδοχος»,
αφού έλαβαν υπόψη τους:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 “Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα & άλλες διατάξεις (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του νόμου 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.
(απευθείας ανάθεση για δαπάνη ύψους έως και 30.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ).
3. Το γεγονός στις 31-12-2021 έληξε η σύμβαση του Πανεπιστημίου με Αριθ.Πρωτ.ΔΟΔ: 12/1-8-
2019 (ΑΔΑ:ΩΥΟΤ469Β7Α-ΥΨΛ και ΑΔΑΜ 19SYMV005381533) για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού.
4. Το γεγονός ότι η διαδικασία ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών καθαρισμού για τα έτη 2022-2024, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (αρ. διακήρυξης
02/2021 με αριθ.πρωτ. 11808/24-8-2021 και α.α.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 134638) παρά την
έκδοση και δημοσίευση του στις 24/8/2021 και κατά της απόφασης της Συγκλήτου περί
κατακύρωσης του ως άνω διαγωνισμού κατατέθηκαν δύο (2) Προδικαστικές προσφυγές
ενώπιον της Ε.Α.ΔΗΣΥ και στη συνέχεια δύο αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής κατά της
απόφασης και οι οποίες συζητούνται τον Σεπτέμβριο 2022.
5. Το γεγονός ότι η καθαριότητα αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας.
6. Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί με το εναπομείναν προσωπικό Καθαριότητας
και δεν διαθέτει εξοπλισμό για παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας.
7. Η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωναϊού και οι ειδικές ανάγκες που έχουν
προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων, υφίσταται και η εξάπλωση της πανδημίας
COVID -19, όπως αυτή ακόμη και σήμερα εξελίσσεται, είναι απρόβλεπτη περίσταση.
8. Είναι απολύτως πρόδηλη η αναγκαιότητα όχι μόνο της τήρησης των κανόνων υγιεινής στους
χώρους του Πανεπιστημίου, όπου μετακινούνται καθημερινά μεγάλος αριθμός φοιτητών και
μελών Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού, αλλά και της τήρησης των κανόνων
υγειονομικής προστασίας προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού,
καθώς η εκπαιδευτική λειτουργία πραγματοποιείται δια ζώσης ενώ εξακολουθεί να υφίσταται
άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του COVID 19.
3
9. Οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό
Ημερολόγιο είναι μήνες εξετάσεων διά ζώσης, ενώ παράλληλα διεξάγονται κανονικά τα
μαθήματα διά ζώσης, καθώς επίσης έχουν προγραμματιστεί να γίνουν Διεθνή Συνέδρια, και η
ανάγκη τακτικής απολύμανσης και καθημερινής καθαριότητας των χώρων υγιεινής, των
αιθουσών διδασκαλίας και των αμφιθεάτρων, είναι επιτακτική.
10. Την με αριθ. 20/30-5-2022 απόφαση (Θέμα 21ο) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
για έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
των κτιρίων του Πανεπιστημίου και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και των δύο
Φυλακίων. (ΑΔΑ: ΨΞ4Θ469Β7Α-Υ3Β και ΑΔΑΜ: 22REQ010695606)
11. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ.πρωτ.11347/6-6-2022 του Τμήματος
Προϋπολογισμού και Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ: 96ΟΨ469Β7ΑΣ02 και ΑΔΑΜ: 22REQ010695668)
12. Την με αριθ.πρωτ.11351/6-6-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010696970) Πρόσκληση Εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς την εταιρεία ΑΝΑΞ ΑΕ.
13. Την με αριθ.πρωτ.9518/9-6-2022 προσφορά της εταιρείας ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, τον διακριτικό τίτλο ΑΝΑΞ Α.Ε.
14. Την με αριθ.21/10-6-2022 (Θέμα μόνο) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου περί της
έγκρισης ανάθεσης της Σύμβασης. (ΑΔΑ: 6ΣΨΦ469Β7Α-5ΗΩ και ΑΔΑΜ:22AWRD010731486).
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΞΙΑ – ΛΥΣΗ:
1.1. Το Πανεπιστήμιο αναθέτει στην Ανάδοχο και αυτή αποδέχεται και αναλαμβάνει τη παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Πανεπιστημίου συμπεριλαμβανομένου και του
περιβάλλοντος χώρου αυτών και των δύο Φυλακίων που δηλώνονται στην παρούσα, λόγω της
μη ολοκλήρωσης του διενεργηθέντος ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης
02/2021, αριθ.πρωτ. 11808/24-8-2021 και α.α.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 134638) και για λόγους
υγιεινής και ασφάλειας των φοιτητών και του Προσωπικού του Πανεπιστημίου, διότι
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού, καθώς η
εκπαιδευτική λειτουργία πραγματοποιείται δια ζώσης και σε συνδυασμό με τα μέτρα που
πρέπει να τηρούνται για την πρόληψη και το γεγονός ότι η καθαριότητα αποτελεί ζήτημα
δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 14/6 έως και 15/10/2022 (ήτοι 4 μήνες).
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης της υπ’ αριθ. 02/2021 με αριθ.πρωτ. 11808/24-
8-2021 και α.α.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 134638 διακήρυξης, κατά τη διάρκεια του ως άνω
αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, η ανάθεση λύεται αυτοδίκαια.
1.2. Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα κτίρια:
Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα:
✓ Κτίριο Διοίκησης (κτίριο 1), Λεωφ.. Συγγρού 136, Καλλιθέα (5.300,00 τ.μ.)
✓ Πτέρυγα Στασινόπουλου (κτίριο 2), Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα (5.390,50 τ.μ.)
✓ Νέο κτίριο (κτίριο 3), Αλ. Πάντου, Φραγκούδη & Παπαζαχαρίου, Καλλιθέα (14.072,00 τ.μ.)
✓ Αίθριο και περιβάλλων χώρος αυτών και των δύο (2) Φυλακίων (2.000,00 τ.μ.)
και τα ακόλουθα περιφερειακά:
 Κτίριο Αριστοτέλους 29 Καλλιθέα (1.144,00 τ.μ.)
 Χίλλ 3-5 Πλάκα, (948,00 τ.μ.)
 Ιππώνακτος 36, Ν. Κόσμος (445,00 τ.μ.)
 Λομβάρδου 137, Γκύζη (133,88 τ.μ.)
 Λεωφ. Συγγρού 134, 4ος, 5ος όροφος (191,00 τ.μ.)
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : CPV 90911200-8 (υπηρεσίες Καθαριότητας)
4
1.3. Η καθαριότητα των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της με 11351/6-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(ΑΔΑΜ:22PROC010696970) και αφορά στο χρονικό διάστημα από 14/6 έως και 15/10/2022 (ήτοι 4
μήνες).
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης της υπ’ αριθ. 02/2021 με αριθ.πρωτ. 11808/24-8-
2021 και α.α.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 134638 διακήρυξης, κατά τη διάρκεια του ως άνω αναφερόμενου
χρονικού διαστήματος, η ανάθεση λύεται αυτοδίκαια.
1.4. Αξία σύμβασης: Το συνολικό ποσό της παρούσας συμβάσεως για τέσσερις (4) μήνες από 14/6
έως και 15/10/2022, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ: 9518/9-6-2022 προσφορά της εταιρείας, είναι :
• Είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (28.768,00€) πλέον ΦΠΑ 24%,
• Τριάντα πέντε εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (35.672,32€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Ήτοι το μηνιαίο ποσό των:
• Επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (7.192,00€), πλέον ΦΠΑ 24%
• Οκτώ χιλιάδων εννιακόσιων δέκα οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτών (8.918,08€),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις των νόμιμων αποδοχών των
εργαζομένων, οι ασφαλιστικές εισφορές, εύλογο διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, κόστος
αναλωσίμων, εργολαβικό κέρδος καθώς και οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις και Δημοσίου όπως
ισχύουν έως σήμερα.
Τα ανωτέρω ισχύουν εν τοις πράγμασι από 14/6/2022 και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της υπ’
αριθ. 02/2021 με αριθ.πρωτ. 11808/24-8-2021 και α.α.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 134638 διακήρυξης,
κατά τη διάρκεια του ως άνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, η παρούσα ανάθεση λύεται
αυτοδίκαια.
Άρθρο 2 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
2.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-7-2010) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την αριθ.πρωτ:9518/9-6-2022 προσφορά της εταιρείας,
για τη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και των δύο (2)
Φυλακίων, έτσι ώστε το σύνολο των ωρών να είναι, 27 ώρες ημερησίως για τις ημέρες από Δευτέρα
έως και Παρασκευή, και 4 ώρες το Σάββατο και 4 ώρες την Κυριακή, για χρονικό διάστημα από
14/6 έως και 15/10/2022, η Ανάδοχος δηλώνει τα κάτωθι στοιχεία:
Στοιχεία του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-7-2010) όπως ισχύει σήμερα:
1. Αριθμός εργαζομένων: Σύμφωνα με τη συνημμένη δήλωση του άρθρου 68 του Ν.3863/2010
2.: Ημέρες και ώρες εργασίας: Σύμφωνα με τη συνημμένη δήλωση του άρθρου 68 του
Ν.3863/2010
3. ΣΣΕ στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2021
βάσει νέου Μισθολογίου (ΦΕΚ 2030/Τεύχος Β’/ 21-4-2022) Επισυνάπτεται.
4. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες μικτές αποδοχές
αυτών των εργαζομένων, 16.903,90 €
5.Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά των
αποδοχών, 4.254,71 €
6. Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών (Ενδεικτικά, έξοδα διοικητικής υποστήριξης,
ασφάλειας/υγιεινής, έξοδα εγγυητικών επιστολών, εποπτεία, ειδικός λογαριασμός παιδικών
κατασκηνώσεων, κλπ) 850,00 €
5
7. Κόστος Αναλωσίμων ή λοιπών δαπανών: 4.000,00 €
8. Εργολαβικό Κέρδος: 416,82 €
9. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις: 2.342,57 €
10.Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο: Σύμφωνα με τη συνημμένη δήλωση του
άρθρου 68 του Ν.3863/2010
2.2. Η Ανάδοχος προσκόμισε ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης της ασφαλιστικής
εταιρείας Lloyd’s Insurance Company S.A με αριθ. Ασφαλιστηρίου: 1570 και πρόσθετη Πράξη
Αστικής Ευθύνης 1847 και Ένορκη Βεβαίωση με αριθ.6805/18-5-2022.
Άρθρο 3: ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3.1.Κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας όλων των κτιρίων
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συμπεριλαμβανομένου και του
περιβάλλοντος χώρου αυτών και των δύο (2) Φυλακίων, αφορά στα ακόλουθα κτίρια που
δηλώνονται και τα οποία θα καθαρίζονται σχολαστικά και επαρκώς με βάση το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα της Αναδόχου.
Οι ώρες εργασίας για το συγκεκριμένο έργο δεν θα είναι λιγότερες από:
– Είκοσι επτά (27) ώρες ημερησίως για από Δευτέρα έως Παρασκευή και
– Τέσσερις (4) ώρες ημερησίως για το Σάββατο.
– Τέσσερις (4) ώρες ημερησίως για την Κυριακή.
Για τα ακόλουθα κτήρια:
Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα:
✓ Κτίριο Διοίκησης (κτίριο 1), Λεωφ.. Συγγρού 136, Καλλιθέα (5.300,00 τ.μ.)
✓ Πτέρυγα Στασινόπουλου (κτίριο 2), Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα (5.390,50 τ.μ.)
✓ Νέο κτίριο (κτίριο 3), Αλ. Πάντου, Φραγκούδη & Παπαζαχαρίου, Καλλιθέα (14.072,00 τ.μ.)
✓ Αίθριο και περιβάλλων χώρος αυτών και των δύο (2) Φυλακίων (2.000,00 τ.μ.)
και τα ακόλουθα περιφερειακά:
 Κτίριο Αριστοτέλους 29 Καλλιθέα (1.144,00 τ.μ.)
 Χίλλ 3-5 Πλάκα, (948,00 τ.μ.)
 Ιππώνακτος 36, Ν. Κόσμος (445,00 τ.μ.)
 Λομβάρδου 137, Γκύζη (133,88 τ.μ.)
 Λεωφ. Συγγρού 134, 4ος, 5ος όροφος (191,00 τ.μ.)
Η ανάδοχος καθαριότητας υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό με τις απαιτούμενες
εργατοώρες ώστε να καθαρίζονται σχολαστικά και επαρκώς όλοι οι χώροι των κτηρίων του
Πανεπιστημίου.
Το προσωπικό, που θα διατεθεί για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας, θα εργάζεται
ανελλιπώς όλες τις ημέρες της εβδομάδας, πλην των ημερών υποχρεωτικής αργίας που από τον
νόμο καθορίζονται και κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική
εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα και η απασχόληση των μισθωτών εργαζόμενων στον
ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ημερών προαιρετικής αργίας. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα δηλώσει
στην ανάλυση της προσφοράς της, ποιες είναι οι ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας και
με ποιες αποφάσεις, ή σύμβαση, ή κατ’ έθιμον τις τηρεί.
ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Α. Ο καθαρισμός των εσωτερικών χώρων των κτιρίων που περιγράφονται παραπάνω θα
περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ:
1. Απολύμανση επιφανειών των γραφείων, θρανίων αιθουσών διδασκαλίας μετά από κάθε χρήση τους,
όταν προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποφάσεις.
2. Καθαρισμό, σκούπισμα και σφουγγάρισμα (γραφεία, αίθουσες, Αμφιθέατρα, διάδρομοι, τουαλέτες,
6
εργαστήρια, κλιμακοστάσια, ασανσέρ, φυλάκια και λοιπά), σκούπισμα των μοκετών και χαλιών με
ηλεκτρική μηχανή.
3. Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και σταχτοδοχείων, περισυλλογή απορριμμάτων, ξεσκόνισμα και
καθαρισμός επίπλων και εξοπλισμού γραφείων (τηλέφωνα, Η/Υ κλπ).
4. Καθαρισμός των τουαλετών και απολύμανση των ειδών υγιεινής, πλύσιμο και σφουγγάρισμα των
πλακιδίων και των δαπέδων, καθαρισμός των καθρεφτών.
5. Καθάρισμα των εδράνων και καθισμάτων, στις αίθουσες, τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες αναμονής,
καθώς και των γραφείων των κτιρίων.
6. Καθάρισμα δοχείων απορριμμάτων, που βρίσκονται στους κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους και
αποκομιδή των αχρήστων αντικειμένων που βρίσκονται σ’αυτά.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ: (Μία φορά την εβδομάδα)
1. Πλύσιμο και καθάρισμα όλων των τοίχων από αφίσες και χαρτιά.
2. Καθαρισμός συνθημάτων (εσωτερικά και εξωτερικά) σε παράθυρα, τοίχους, πόρτες και
ορθομαρμαρώσεις.
3. Πλύσιμο εσωτερικών χωρισμάτων, οροφών, τζαμιών (εσωτερικά και εξωτερικά), θυρών και
κουφωμάτων, καθρεφτών ανελκυστήρων και κουπαστών κλιμακοστασίων.
ΜΗΝΙΑΙΩΣ: (μία φορά το μήνα)
1. Πλύσιμο δαπέδων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, με ειδικό πιεστικό μηχάνημα.
2. Απολύμανση, μυοκτονία, απεντόμωση όλων των κτιρίων (και του περιβάλλοντος χώρου αυτών).
3. Λεπτομερής καθαρισμός και λουστράρισμα των δαπέδων όλων των χώρων – των αιθουσών –
αμφιθεάτρων και κλιμακοστασίων, ξαράχνιασμα οροφών και καθαρισμός σωμάτων καλοριφέρ.
Β. Ο καθαρισμός των υπαίθριων χώρων του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει:
1.Συλλογή των απορριμμάτων από τα πεζοδρόμια, τις οδούς και λοιπούς υπαίθριους χώρους του
Πανεπιστημίου, γύρω και μεταξύ των κτιριακών συγκροτημάτων.
2.Αποκομιδή των απορριμμάτων σύμφωνα με τους κανόνες της Υγιεινής και των σχετικών νόμων, για τη Δημόσια
Υγεία. Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στους χώρους
συγκέντρωσης έξω από κάθε κτίριο και σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Πανεπιστήμιο, ώστε να είναι εύκολη
η αποκομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου.
3.Αποκομιδή διαφόρων αδρανών-άχρηστων αντικειμένων τα οποία θα μεταφέρονται σε χώρους που θα
υποδειχθούν από τη Διοίκηση προς απόσυρση.
Μηχανικός εξοπλισμός.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για τον Καθαρισμό των κτιρίων.
Ο ελάχιστος απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος είναι:
1. Τουλάχιστον έξι (6) εποχούμενες μηχανές πλύσεως δαπέδων μπαταριοκίνητες ή ηλεκτροκίνητες.
2. Τουλάχιστον δέκα (10) μηχανές απορροφήσεως σκόνης και υγρών.
3. Καρότσια αποκομιδής απορριμμάτων, όσα τα άτομα που θα δηλώσει ότι θα διαθέσει.
4. Σετ σφουγγαρίσματος με πρέσα, όσα τα άτομα που θα δηλώσει ότι θα διαθέσει.
Υλικά καθαρισμού
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά καθαρισμού μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον. Η αξία των υλικών και διαφόρων απορρυπαντικών που απαιτούνται για τον καθαρισμό
και την αποκομιδή βαρύνει τον ανάδοχο.
Η προμήθεια, συντήρηση και αντικατάσταση του παραπάνω αναγραφόμενου εξοπλισμού που
αποτελεί πάγιο εξοπλισμό του αναδόχου δεν υπολογίζεται στην οικονομική προσφορά του.
Αναλυτικά οι χώροι οι οποίοι θα καθαρίζονται, αναφέρονται παρακάτω.
1.ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Οι χώροι καθαρισμού είναι οι ακόλουθοι:
1.1 Γραφεία
1.2 Κοινόχρηστοι χώροι
1.3 Τουαλέτες
1.4 Βιβλιοθήκη
1.5 Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια -Διάδρομοι Συνολικό ΕΜΒΑΔΟΝ 5.300 m2
7
2.ΚΤΙΡΙΟ ΠΤΕΡΥΓΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 136, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Οι χώροι καθαρισμού είναι οι ακόλουθοι (υπόγειο και τρεις όροφοι):
2.1. Γραφεία
2.2. Αμφιθέατρα – Αίθουσες Διδασκαλίας
2.3. Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας:
2.4 Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια – Διάδρομοι
2.5 Τουαλέτες
2.6 Υπόγειο – Αποθήκες
Εμβαδόν 4.435,00 m2 και 955,50 m2 Αποθήκες και Η/Μ Συνολικό Εμβαδόν: 5.390,50 m2
3. ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Οι χώροι καθαρισμού είναι οι ακόλουθοι:
3.1. Γραφεία (Εμβαδόν: 1.650 m2
)
3.2. Αμφιθέατρα – Αίθουσες Διδασκαλίας (Εμβαδόν: 2.150 m2
)
3.3. Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας: Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια – Διάδρομοι (Εμβαδόν: 3.420
m2
)
3.4. Τουαλέτες (Εμβαδόν: 600 m2
)
3.5.Υπόγεια – Αποθήκες – Μηχανοστάσια – Περιβάλλων Χώρος (Εμβαδόν: 1.952 m2
)
3.6. Η/Μ και χώροι στάθμευσης 4.300 m2
Εμβαδόν 9.772,00 m2 και 4.300,00m2 Η/Μ και χώροι στάθμευσης Συνολικό Εμβαδόν: 14.072,00 m2
4.Αίθριο και περιβάλλων χώρο αυτών και των δύο (2) Φυλακίων Συνολικό Εμβαδόν 2.000 m2
5. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 29, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Οι χώροι καθαρισμού του Περιφερειακού Κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 29, είναι οι ακόλουθοι
(τρείς όροφοι) 1ος, 2ος, 3ος όροφος:
5.1. Γραφεία
5.2. Αίθουσες Διδασκαλίας
5.3. Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας
5.4. Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια – Διάδρομοι
5.5. Τουαλέτες Συνολικό Εμβαδόν: 1.144 m2
6. ΧΙΛΛ 3-5 ΠΛΑΚΑ
Οι χώροι καθαρισμού του Περιφερειακού Κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Χίλλ 3-5 Πλάκα που είναι οι ακόλουθοι
(υπόγειο, ισόγειο, α΄ όροφος και δώμα):
6.1 Γραφεία
6.2 Αίθουσες
6.3 Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας:
6.4 Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια – Διάδρομοι
6.5 Τουαλέτες
6.6 Δώμα Συνολικό Εμβαδόν: 948 m2
7. ΙΠΠΩΝΑΚΤΟΣ 36, Ν. ΚΟΣΜΟΣ
Οι χώροι καθαρισμού του Περιφερειακού Κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Ιππώνακτος 34 στην περιοχή του
Ν.Κόσμου, που είναι οι ακόλουθοι:
7.1.Γραφεία
7.2.Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας:
7.3.Διάδρομοι
7.4.Τουαλέτες. Συνολικό Εμβαδόν: 445 m2
8. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 137, ΓΚΥΖΗ
Γραφεία, διάδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, τουαλέτες. Συνολικό εμβαδόν 133,88 m2
9. ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 134, ΑΘΗΝΑ
Οι χώροι καθαρισμού του Περιφερειακού Κτιρίου που βρίσκεται στην Λεωφ. Συγγρού 134 είναι οι ακόλουθοι
(δύο όροφοι και δώμα), 4ος και 5ος όροφος:
9.1. Γραφεία
9.2. Αίθουσες
9.3. Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας: Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια – Διάδρομοι
9.4. Τουαλέτες
9.5 Δώμα Συνολικό Εμβαδόν: 191 m2
8
Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση της Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας
και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή καταβολή
των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπομένων από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, την οικεία Σ.Σ.Ε. ή και κάθε
άλλη κατά νόμο ισχύουσα (π.χ. επιχειρησιακή) σύμβαση εργασίας, τήρηση του νόμιμου ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κτλ. Σε κάθε περίπτωση που θα
διαπιστωθεί παράβαση του παραπάνω όρου, καταγγέλλεται η σύμβαση με την Ανάδοχο η οποία
κηρύσσεται έκπτωτη.
Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει όλες τις αποδοχές, επιδόματα, προσαυξήσεις κλπ.
που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του
κατάσταση.
Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να τηρεί τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις περί απασχόλησης
του προσωπικού της σε συνθήκες διασποράς λοιμώξεων (π.χ.covid19) και να χορηγεί εβδομαδιαία
βεβαίωση συμμόρφωσης του απασχολούμενου προσωπικού για την πρόληψη εξάπλωσης
αναπνευστικών λοιμώξεων.
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν (άρθρο 18 παρ.2
Ν.4412/2016) από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’). Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.
Η αθέτηση της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού
φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες
διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην
περίπτωση γ’ της παρ, 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’).
Το ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να
αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των χώρων που θα καθαρίζονται με άλλους αντίστοιχους
χώρους του αυτού εμβαδού ή και κατηγορίας απαιτήσεων καθαρισμού, μετά από απόφαση της
Συγκλήτου του Ιδρύματος. Η αντικατάσταση αυτή είναι υποχρεωτική για τον εργολάβο.
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μειωθούν για
οποιονδήποτε λόγο οι ανάγκες καθαριότητας των κτηρίων του Πανεπιστημίου που ορίζονται στην
παρούσα, όπως για παράδειγμα μείωση των κτηρίων ή μείωση των προς καθαρισμό τετραγωνικών
μέτρων, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιήσει την σύμβαση
ανάλογα με τις ανάγκες της, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση της Αναδόχου ενός (1)
μηνός και με ανάλογη μείωση του τιμήματος, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από την
Ανάδοχο.
Το ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να
διακόψει μονομερώς την σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση έναντι του εργολάβου, σε περίπτωση
ολοκλήρωσης του 02/2021 με αριθ.πρωτ. 11808/24-8-2021 και α.α.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 134638
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια του ως άνω
αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, ή εφ’ όσον οι ανάγκες του σε προσωπικό καλυφθούν με
προσλήψεις, ή εφ’ όσον το παρεχόμενο έργο κριθεί από το Πανεπιστήμιο ότι δεν είναι το
ενδεδειγμένο, καθώς και στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των άρθρων του Ν.3863/2010.
9
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Απαραίτητα σε όλα τα καλάθια αχρήστων όλων των χώρων θα τοποθετούνται σακούλες
καθημερινά.
2. Τα απορρίμματα που θα περισυλλέγονται θα κλείνονται καλά σε σακούλες και θα μεταφέρονται
στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων.
3. Κάθε πρωί θα ελέγχεται εάν υπάρχει χαρτί υγείας και κρεμοσάπουνο σε όλες τις τουαλέτες. Το χαρτί
υγείας και το κρεμοσάπουνο θα διατίθεται από το Πανεπιστήμιο.
4. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και με υλικά καθαρισμού, μηχανήματα
και εργαλεία της Αναδόχου.
5. Η Ανάδοχος φέρει ευθύνη αποκατάστασης ζημιών που τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια των
εργασιών σε κινητά ή/και μόνιμα αντικείμενα. Σε περίπτωση αρνήσεως αποκατάστασης των ζημιών,
το ύψος της δαπάνης θα προσδιορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου και θα
παρακρατείται από το εκάστοτε αντίτιμο της εργασίας της Αναδόχου.
6. Η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας τόσο για την ασφάλεια του
προσωπικού της όσο και την ασφάλεια προς τρίτους.
7.Ο εργοδότης κάνει έλεγχο των χώρων που καθαρίζονται. Η εποπτεία και ο έλεγχος της καθαριότητας,
καθώς και ο έλεγχος απασχόλησης του απαραίτητου προσωπικού, θα διενεργείται από την αρμόδια
Υπηρεσία και από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, και θα καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, η ανάδοχος ή ο εκπρόσωπος αυτού.
8.Η Ανάδοχος θα δηλώσει τα στοιχεία του εκπροσώπου του. Ο εκπρόσωπος αυτός είναι υπεύθυνος
για κάθε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή για θέματα που τυχόν θα ανακύψουν κατά την
εκτέλεση της σύμβασης, για θέματα αμοιβαίας ενημέρωσης και παραλαβή εγγράφων ή αναφορών και
θα ασκεί άμεση εποπτεία του προσωπικού που θα δηλώσει ότι θα απασχολήσει στον καθορισμένο
από τη σύμβαση τόπο εργασίας. Επίσης θα δηλώσει τα στοιχεία του επόπτη του απασχολούμενου
προσωπικού για την παρούσα σύμβαση, ο οποίος μπορεί να είναι ένας εξ αυτών, σε κάθε άλλη
περίπτωση χωρίς να προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Ο Επόπτης, θα έχει
συμπληρωματικά καθήκοντα την παρακολούθηση των εργασιών, το συντονισμό του προσωπικού, την
παρακολούθηση των υλικών καθαρισμού και την επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του
Πανεπιστημίου, για ό,τι έχει σχέση με το έργο της καθαριότητας.
Άρθρο 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€), από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, με τον πιο
κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας ανά μήνα, θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο εκδίδεται στο όνομά της αναδόχου, βάσει
των νόμιμων δικαιολογητικών, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ύστερα από θεώρηση αυτών
από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η εξόφληση θα γίνει με τον τρόπο, το χρόνο, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που
προβλέπει το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και η ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα αφού
εγκριθούν, θα πραγματοποιείται η εξόφληση με ισόποση επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος, υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια
Επιτροπή του Πανεπιστημίου, αφού προσκομιστούν από την δικαιούχο τα παρακάτω νόμιμα
δικαιολογητικά πληρωμής :
α) Δελτίο ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Ποινικού Μητρώου σε ισχύ.
γ) Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του
δικαιούχου.
4.2.Σε κάθε πληρωμή την Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
10
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ
χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
{Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016}
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ
χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
δ) Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει την Ανάδοχο
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 θα παρακρατηθεί φόρος
εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής (αφαιρουμένων των ανωτέρω κρατήσεων) του
εκάστοτε τιμολογίου. (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για προμήθεια υλικών ή 8% για παροχή
υπηρεσιών).
Το Πανεπιστήμιο θα χορηγήσει βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να
τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ.
4.3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο, η δε δαπάνη θα βαρύνει, τον ΚΑΕ 0845-00-01 του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2022 του Παντείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα
με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ.πρωτ.11347/6-6-2022 του Τμήματος
Προϋπολογισμού και Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ: 96ΟΨ469Β7Α-Σ02 και
ΑΔΑΜ: 22REQ010695668)
4.4. Απαιτήσεις της Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους της
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις,
πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών
δαπανών που την βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
4.5. Το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της Αναδόχου, ούτε και για την
καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη
χρηματοδότησης, για την οποία το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται.
Άρθρο 5: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν
όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε
επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης
(νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή
έγκριση του αντισυμβαλλόμενου.
Άρθρο 6: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
6.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
6.2. Η Ανάδοχος, επικαλούμενη υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το
Πανεπιστήμιο τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το
11
Πανεπιστήμιο υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα της
Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του
αιτήματος.
Άρθρο 7: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
7.1. Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
7.2. Εάν η Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις
κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. Η υποκατάσταση της αναδόχου απαγορεύεται.
Άρθρο 8: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε
διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία,
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3)
όμοια πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χάρτου.
Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης, τα μεν δύο (2) κατατίθενται στο Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών, το δε άλλο έλαβε η «Ανάδοχος», η οποία δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων
της σύμβασης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και συγχρόνως ότι, ενεργεί για
λογαριασμό της.
Τ α Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν α Μ έ ρ η
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
“ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ”
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Η Εκπρόσωπος
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

08 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΔΑ_93ΘΖ469Β7Α-ΣΔΩ ΑΔΑΜ_ 22SYMV01073933408 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΔΑ_93ΘΖ469Β7Α-ΣΔΩ ΑΔΑΜ_ 22SYMV010739334