Πληροφορίες : ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Τηλέφωνο : 210 8203111
Email: xkiki@aueb.gr
Αθήνα : 16-06-2022
Αριθμ. Πρωτ.: 3184
ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP27982
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ
Ανακοινώνεται ότι, στο ΦΕΚ 1326/06.06.2022 (τεύχος Γ΄), δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ.
1752/12.04.2022 προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ), για το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
– Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Στατιστική με Έμφαση στην Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών»
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης λήγει
στις 16 Αυγούστου 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα
απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, τηλ.:
210.8203111-113, e-mail: stat@aueb.gr .
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022
Ο Πρύτανης
*
Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης
*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται
στο αρχείο του φορέα

Prokirixi_AnaplKathigiti_AnalisiXronologSeiron_ADA