ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΡΧ._ΝΕΟΦΥΤΟΥ_ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

1. Στη διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές δύνανται να
συμμετέχουν άποροι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο 1ο έτος του Α΄ κύκλου
σπουδών (προπτυχιακές σπουδές) κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία
(2018-2019) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα των Αθηνών κατά σειρά
Α.Ε.Ι και εφόσον κάθε φορά εξαντλούνται τα επί μέρους Τμήματα κάθε Α.Ε.Ι, ως κάτωθι
α. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
                               β. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
       γ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
       δ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ε. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
στ. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την

οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Δευτέρα 01-8-2022 έως και την Παρασκευή 30-
9-2022, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους
κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
Για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία
χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της ιστοσελίδας
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές
Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη
(username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο
Taxisnet. Επιλέγουν τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχείρισης του
Υπουργείου Οικονομικών και στη φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα

στοιχεία και ό,τι επιπλέον ορίζεται στην συνημμένη προκήρυξη.