ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την Ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

του Τμήματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

της Σχολής ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4.8.2017), άρθρο 23 «Πρόεδρος Τμήματος», όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 97 και 131 του Ν. 4692/2020  (ΦΕΚ Α’/12.6.2020).
  2. Τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α’ 136/3.8.2021), άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.».
  3. Την ΚΥΑ με αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Β’ 5364/19.11.2021).
  4. Τον Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142/3.8.2018), άρθρο 18 παρ. 6.α), για τον υπολογισμό της θητείας των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. σε ακαδημαϊκά έτη.
  5. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ Β’ 667/22.2.2021), άρθρο 9 «Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος» και άρθρο 22 «Ανάδειξη των μονομελών οργάνων μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας».
  6. Την με αριθμ. 159/31-7-2020 Διαπιστωτική Πράξη της Πρυτάνεως με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή της Καθ. Δέσποινας Παπαδοπούλου του Βενιαμίν, ως Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών με θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2022, και η εκλογή του Καθ. Διονύσιου Γράβαρη του Νικολάου, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών με θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2022 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 630/14.8.2020).

αποφασίζει

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Aναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για θητεία από 1-9-2022 έως 31.8.2024.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 έως 14.00 με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 από ώρα 10.00 έως 14.00. 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι μέχρι 9-6-2022 και η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στην Πρύτανι. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υποψηφιότητες

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος για θητεία από 1-9-2022 έως 31.8.2024. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και τις 10 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στον Κοσμήτορα μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Καθηγητής Δημήτρης Χριστόπουλος

 

 

 

*το πρωτότυπο με την υπογραφή διατηρείται στο αρχείο του Τμήματος