Α.Π. 8040

Αθήνα, 16-5-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

 

Τα Τμήματα α) Δημόσιας Διοίκησης, β) Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, γ) Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, δ) Κοινωνιολογίας, ε) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στ) Κοινωνικής Πολιτικής, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ανακοινώνουν τη λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ», το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΦΕΚ ίδρυσης Β’ 3142/8.8.2019 και ΦΕΚ Κανονισμού Β’ 2931/17.7.2020).

Στο ΔΠΜΣ, το οποίο θα διεξαχθεί δια ζώσης, γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ΑΕΙ της Ελλάδας και ομοταγών της αλλοδαπής, όπως και πτυχιούχοι ΤΕΙ, όλων των ειδικοτήτων. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί/ές υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ. Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,5 και άνω).

Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι (20) κατ’ ανώτατο όριο. Η διάρκεια σπουδών διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στα δύο πρώτα εξάμηνα (ΧΕ και ΕΕ του πρώτου έτους) οι φοιτητές/ριες παρακολουθούν μαθήματα, ενώ στο ΧΕ εξάμηνο του δεύτερου έτους εκπονούν διπλωματική εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες καλούνται να υποβάλουν τα εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο Πτυχίου και αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ αν πρόκειται για πτυχίο Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων

και γενικό βαθμό επίδοσης «Λίαν Καλώς» (6,5 και άνω), καθώς και το θέμα της πτυχιακής εργασίας, όπου αυτό είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου.

2. Βιογραφικό σημείωμα και τυχόν δημοσιευμένο έργο ή ερευνητικές εργασίες, πέραν των εργασιών που απαιτούνται για τη διαδικασία εξέτασης συγκεκριμένων μαθημάτων. Στο βιογραφικό αναφέρονται επίσης ενδεχόμενα μαθήματα ή διαλέξεις (με χρονολογία) που έχει παρακολουθήσει ο/η υποψήφιος/α και άπτονται του αντικειμένου του ΔΠΜΣ. Μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν και άλλες ασχολίες σχετιζόμενες με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Πιστοποιητικό επάρκειας στην ξένη γλώσσα.

Οι υποψήφιοι/ες απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Η επάρκεια στην αγγλική ή άλλη γλώσσα πιστοποιείται με την υποβολή πτυχίου επιπέδου όχι κατώτερου του Γ1/C1 (πολύ καλά) σύμφωνα με τα κριτήρια τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Μπορεί επίσης να πιστοποιηθεί από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου πανεπιστημίου, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους.

Για τους/τις αλλοδαπούς/ές φοιτητές/ριες η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών προερχόμενου από ίδρυμα σπουδών, ίδρυμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους.

5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (υπόμνημα)

Κείμενο 500 – 600 λέξεων όπου ο/η υποψήφιος/α περιγράφει τους επιστημονικούς, ερευνητικούς, ή επαγγελματικούς λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ, αναφέρει τυχόν σπουδές ή επαγγελματική εμπειρία που συνδέονται με τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών, εστιάζει σε ερευνητικά ζητήματα και θεωρητικούς προβληματισμούς που ενδεχομένως θα μελετήσει κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε άλλο ο/η υποψήφιος/α κρίνει σημαντικό για τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, κατά το χρονικό διάστημα από 17 Μαΐου 2022 έως και 6 Ιουνίου 2022. Αιτήσεις μεταγενέστερες δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι υποψήφιοι/ες εγγράφονται ως χρήστες/χρήστριες στη διεύθυνση https://ma-gender.panteion.gr/apply και δημιουργούν το προφίλ τους συμπληρώνοντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία μεταφορτώνοντας (upload) τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά (1-5).

Τέλος, υποβάλλουν την αίτησή τους δηλώνοντάς τα στοιχεία επικοινωνίας δύο προσώπων αναφοράς τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν συστατική επιστολή αν χρειαστεί. Τα πρόσωπα αναφοράς μπορούν να είναι διδάσκοντες/ουσες ΑΕΙ/ΤΕΙ ή /και ερευνητές/τριες κρατικού Ερευνητικού Ινστιτούτου ή Κέντρου (τουλάχιστον μία), ή και εργοδότες/τριες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Την αξιολόγηση των αιτήσεων εισαγωγής στο ΔΠΜΣ διενεργεί η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ). Οι αιτήσεις αξιολογούνται σε 3 στάδια:

1. Κατά το πρώτο στάδιο ελέγχονται τα τυπικά προσόντα βάσει του εμπροθέσμου και των υποβληθέντων δικαιολογητικών του/της υποψηφίου/ας. Εφόσον τεκμηριώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί τα τυπικά κριτήρια, ακολουθεί το δεύτερο στάδιο.

2. Στο δεύτερο στάδιο αξιολογούνται τα ακαδημαϊκά κριτήρια σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017, άρθρο 34 παράγραφος 2 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) και τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ με μόρια ως εξής:

α. ο βαθμός του/των πτυχίου/ων (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίδοση και η επίδοση σε πτυχιακή και διπλωματική εργασία, όπου αυτές προβλέπονται. (μέσος όρος). ΜΟΡΙΑ έως 10

β. Ο αριθμός των μαθήματων (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ (τίτλος μαθημάτων). ΜΟΡΙΑ έως 10

γ. η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας ΜΟΡΙΑ έως 10

δ. Η αιτιολόγηση της υποψηφιότητας (σύντομο υπόμνημα) ΜΟΡΙΑ έως 20

Οι υποψήφιοι/ες που λαμβάνουν τουλάχιστον 25 μόρια στο δεύτερο στάδιο καλούνται να λάβουν μέρος σε συνέντευξη.

3. Στο τρίτο στάδιο καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες του δεύτερου σταδίου σε συνέντευξη που διεξάγεται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Ο κατάλογος των υποψηφίων που θα προσκληθούν σε συνέντευξη, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής της, ορίζονται από την ΕΔΕ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν κατά τον Ιούνιο- Ιούλιο 2022. Στη συνέντευξη, οι υποψήφιοι/υποψήφιες καλούνται να αναπτύξουν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και τις γνώσεις τους, σε συνάρτηση και με την αιτιολόγηση υποψηφιότητας που έχουν καταθέσει.

Ο τελικός κατάλογος των επιτυχόντων/επιτυχουσών και ο κατάλογος των επιλαχόντων/επιλαχουσών θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpmsfylo@panteion.gr

Αθήνα 16 Μαΐου 2022

Για την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ Μαρία Στρατηγάκη

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής