Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                 Αθήνα, 4 – 04 – 2022

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 11127

Τμήμα  Προμηθειών

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Πληρ.: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Κορωναίος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 210-920.1423-1442

e-mail: tmima.promithion@panteion.gr

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα

γ) την από 16/03/2022 (θέμα 9ο) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την προμήθεια μελανιών (toner) και drums εκτυπωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, (ΑΔΑ: 968Α469Β7Α-Ι3Δ, ΑΔΑΜ: 22REQ010317308)

δ) Την από 28-3-2022 με αρ. πρ. 11090 Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑ: Ω2ΗΛ469Β7Α-ΠΨΣ ΑΔΑΜ:22REQ010317400)

απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια TONER KAI DRUM εκτυπωτών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

α/α

ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΓΝΗΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΤΑ

1

SAMSUNG XPRESS M2875dn

50

2

SAMSUNG XPRESS M2875dn DRUM

30

3

SAMSUNG CLP 680 ND BLACK

2

4

SAMSUNG CLP 680 ND CYAN

2

5

SAMSUNG CLP 680 ND MAGENDA

2

6

HP 4250DTN

2

7

SAMSUNG CLP 680 ND YELLOW

2

8

FOTOCONTACTOR BROTHER  HL L5100N & MFC L570000N

30

9

BROTHER PROFESSIONAL  HL L5100N & MFC L570000N

140

10

KYOCERA ECOSYS M4125LDN

6

11

XEROX PHASER 3320 DN

5

10

12

XEROX WORKCENTER 3225

3

6

13

RICOH AFICIO DSM 520 PT

3

14

RICOH IM 350

8

15

REX ROTARY AFICIO BLACK SP3400SD

5

30

16

OKI ES 4100 MFP

3

5

17

HP 1015 LASERJET

1

18

HP 1300 LASERJET

4

19

HP 2055 DN

10

20

LEXMARK E-360 DN DRUM

10

21

XEROX WORKCENTRE 3345

6

22

XEROX WORKCENTRE 3345 DRUM

2

23

XEROX WORKCENTRE 3225 DRUM

3

3

ΣΥΝΟΛΑ

222

161

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΜΟΝΤΕΛΑ TONERS

Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 36.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης  είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών tmima.promithion@panteion.gr, έως και την 11 Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

•  Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα.

 

Χρήστος Παπαθεοδώρου

Αντιπρύτανης Οικονομικών

 Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Συνημμένα:

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης

Παράρτημα Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς