Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που αφορά σε πολίτες όλων των χωρών εξαιρουμένων αυτών της

Σλοβακίας .
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:
– Σε φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου,
– Σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες ή μέλη ΔΕΠ,
– Σε καλλιτέχνες.
Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους τύπους, τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια
των υποτροφιών μπορούν να αναζητηθούν στα επισυναπτόμενα έγγραφα και στις
ιστοσελίδες: www.stipendia.sk  , www.schοlarships.sk  μέσω των οποίων μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2022.
Συνημμένα: