ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ  

CPV 79713000-5 (υπηρεσίες Φύλαξης) 

                                                                                 Αριθ.Πρωτ.Συμβάσεως:      5 /16-3-2022 

                                                                                  ΑΔΑ: 6ΗΠΩ469Β7Α-ΒΣ7 και ΑΔΑΜ:22SYMV010219111

Μεταξύ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

και 

της Εταιρείας  «MEGA GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου,  

για το χρονικό διάστημα από   16-3-2022 έως 31-12-2024