Πρόγραμμα υποτροφιών France Excellence Europaγια σπουδές σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Κριτήρια επιλεξιμότητας 

– Να είναι υπήκοος ενός από τα ακόλουθα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ: Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.

– Οι φοιτητές-φοιτήτριες γαλλικής υπηκοότητας, συμπεριλαμβανομένων των διπλών υπηκοοτήτων, δεν είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα.

– Να είναι ηλικίας18-25 ετών κατά την έναρξη της κινητικότητας στη Γαλλία.

– Να έχουν γίνει αποδεκτοί σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Master 1,  ή Master 2 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23,

– Να μην επωφελούνται της υποτροφίας Erasmus+, AUF ή άλλης υποτροφίας του γαλλικού υπουργείου.

Τομείς σπουδών 

– Πολιτισμός και κληρονομιά 

– Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά

– Γαλλική γλώσσα και πολιτισμός, ξένες γλώσσες, πολιτισμοί και ευρωπαϊκές σπουδές

– Κοινωνικές επιστήμες 

– Υγεία

– Περιβαλλοντικές επιστήμες 

– Ψηφιακές τεχνολογίες

 Διάρκεια της υποτροφίας 

Η υποτροφία χορηγείται για :

– Μέγιστη διάρκεια 12 μηνών κατά την εγγραφή στο M2 ή

– 24 μήνες για εγγραφή στο M1

Υποβολή της αίτησης 

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν τους φακέλους υποψηφιότητάς τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  fee.grece@campusfrance.org.  

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων στο Campus France : 15 Μαρτίου 2022 

► Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

    Έντυπο αίτησης “France Excellence Europa Scholarship” δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο [Συμπληρώστε το pdf]

    Βιογραφικό σημείωμα (στα γαλλικά ή στα αγγλικά)

    Επιστολή κινήτρων (στα γαλλικά ή στα αγγλικά)

    Αντίγραφο του τελευταίου αποκτηθέντος πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

    Αντίγραφα των βαθμολογιών των τελευταίων 2 ετών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

    Επιστολή αποδοχής σε Master 1 ή Master 2 σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2022-23*

    Αντίγραφο διαβατηρίου

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:  https://www.ifg.gr/news/france-excellence-europa/