Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                       Αθήνα, 10 – 01 – 2022

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                         Αριθμ. Πρωτ.: 10691

Τμήμα  Προμηθειών

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Πληρ.: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Κορωναίος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 210-920.1441-2

Φάξ:  210-9238702

e-mail: tmima.promithion@panteion.gr

Προς την εταιρεία με την επωνυμία “FREE FUTURESOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και διακριτικό τίτλο “FREE FUTURESOFT ΕΠΕ” που εδρεύει  στην Ν. Ερυθραία, στην οδό Κανάρη, αριθ. 18 Τ.Κ. 14671, με Α.Φ.Μ.: 999321035

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα

γ) την από 20/12/2021 (θέμα 12ο) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την προμήθεια προϊόντων Microsoft για την υλοποίηση της σύμβασης εφαρμογής διαχείρισης προσωπικού του Πανεπιστημίου (ΑΔΑ: 620Ν469Β7Α-8Ξ5, ΑΔΑΜ: 21REQ009875523)

δ) Την από 22-12-2021 με αρ. πρ. 10569 Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑ: 9Π22469Β7Α-Θ58, ΑΔΑΜ: 21REQ009875540)

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων Microsoft  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

MS WINSVRSTDCORE 2019 SNGL OLP 16LIC NL CORE LIC

1

2.

WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

5

3.

SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL

1

4.

SQLCAL 2019 SNGL OLP NL

UsrCAL

                       5

 

Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.600,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι 4.464,00€   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά  για το σύνολο των ειδών. Κριτήριο ανάθεσης  είναι η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των ειδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών tmima.promithion@panteion.gr, έως και την 17 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

 Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα.

Χρήστος Παπαθεοδώρου

 

Αντιπρύτανης Οικονομικών

 Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 

Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α&Β

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης

Παράρτημα Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς