Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                       Αθήνα, 10 – 01 – 2022

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                         Αριθμ. Πρωτ.: 10690

Τμήμα  Προμηθειών

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Πληρ.: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Κορωναίος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 210-920.1423-42

Φάξ:  210-9238702

e-mail: tmima.promithion@panteion.gr

 

Προς την προσωπική εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΛΛΙΟΠΗ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, η οποία  εδρεύει στην οδό Χαλκοκονδύλη 30 – 10432 ΑΘΗΝΑ, κάτοχο του με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 051947652  Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα

γ) την από 20/12/2021 (θέμα 27ο) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την τμηματική προμήθεια απλών μεμβρανών (απομίμηση μεμβράνης) για τους αποφοιτήσαντες των ακαδημαικών τμημάτων του Πανεπιστημίου. (ΑΔΑ: 6ΠΡ4469Β7Α-Μ4Α ΑΔΑΜ: 21REQ009874742)

δ) Την από 28-12-2021 με αρ. πρ. 10600 Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑ: ΩΔΔ9469Β7Α-1Σ2 ΑΔΑΜ: 21REQ009874766)

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τμηματική προμήθεια και εκτύπωση απλών μεμβρανών (απομίμηση μεμβράνης) για τους αποφοιτήσαντες των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου (πτυχιούχων, μεταπτυχιακών και διδακτόρων) μέχρι του ποσού των 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για το οικονομικό έτος 2022, ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά μεμβράνη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών tmima.promithion@panteion.gr, έως και τις 17 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

 Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα.

Χρήστος Παπαθεοδώρου

 

Αντιπρύτανης Οικονομικών

 Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 

 

Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α&Β

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης

Παράρτημα Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς