ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα

γ) την από 20/12/2021 (θέμα 19ο) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την προμήθεια αθλητικών ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού γυμναστηρίου, (ΑΔΑ: 6ΧΠΕ469Β7Α-Χ1Ε, ΑΔΑΜ: 21REQ009821972)

δ) Την από 21-12-2021 με αρ. πρ. 10566 Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑ: Ψ3ΦΦ469Β7Α-Ψ40, ΑΔΑΜ: 21REQ009822053)

απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικών ειδών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ(τμχ)

1.

Smith- body craft full body trainer

1

2.

Stand για μπάρες και δίσκους βαρών

1

3.

Καθιστό ποδήλατο οικιακού τύπου

1

4.

Καθιστό ποδήλατο επαγγελματικού τύπου

1

5.

Αλτήρας εξάγωνος original rubber H 7kg

2

6.

Αλτήρας εξάγωνος Original Rubber H 6 Kg

2

7.

Αλτήρας Εξάγωνος Original Rubber H 5 Kg

2

8.

Αλτήρας Εξάγωνος Original Rubber H 4 Kg

4

9.

Αλτήρας Εξάγωνος Original Rubber H 3 Kg

4

10.

Αλτήρας Εξάγωνος Original Rubber H 2 Kg

4

11.

Ζώνη Άρσης Βαρών Split Leather

2

 

ΣΥΝΟΛΑ

24

 Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά  για το σύνολο των ειδών. Κριτήριο ανάθεσης  είναι η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των ειδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών tmima.promithion@panteion.gr, έως και την 28 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

•  Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα.

Χρήστος Παπαθεοδώρου

 

Αντιπρύτανης Οικονομικών

 Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 

Συνημμένα:

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης

Παράρτημα Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς