ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα

γ) την από 20/10/2021 (θέμα 15ο) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων της βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών του Πανεπιστημίου, (ΑΔΑ: 6Μ7Ι469Β7Α-ΦΑΡ, ΑΔΑΜ: 21REQ009634312)

δ) Την από 22-11-2021 με αρ. πρ. 10345 Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑ: ΨΧΑΕ469Β7Α-Δ23, ΑΔΑΜ: 21REQ009634294)

απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.060,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή βάση των ζητούμενων υλικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών tmima.promithion@panteion.gr, έως και την 6 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. 

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

•  Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα.

Χρήστος Παπαθεοδώρου  

 

Αντιπρύτανης Οικονομικών  

 Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

Συνημμένα: Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης, Παράρτημα Β΄, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς