Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                Αθήνα, 19 – 11 – 2021

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 10340

Τμήμα  Προμηθειών
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Πληρ.: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Κορωναίος Κωνσταντίνος
Τηλ.: 210-920.1441-2
Φάξ:  210-9238702
e-mail:
tmima.promithion@panteion.gr

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα

γ) την από 4/11/2021 (θέμα 8ο) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και απολύμανσης για τις ανάγκες υγιεινής του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, (ΑΔΑ: ΨΓ4Χ469Β7Α-Θ6Μ, ΑΔΑΜ: 21REQ009571683)

δ) Την από 12-11-2021 με αρ. πρ. 10317 Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑ: ΩT6O469B7A-ΔΘΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ009571708)

απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και απολύμανσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Γάντια νιτριλίου latexfree μιας χρήσης χωρίς πούδρα των 100 τεμαχίων έκαστο LARGE μέγεθος

30 κουτιά

2.

Υγρό σαπούνι αντισηπτικό για τα χέρια

50 τεμάχια των 4 λίτρων

3.

Μάσκες χειρουργικές μια χρήσης

50 κουτιά των 50 τεμαχίων

4.

Υγρό αντισηπτικό για τα χέρια

500 τεμάχια του 1 λίτρου

5.

Ρολά χαρτί κουζίνας 800γραμ.

70 εξάδες

6.

Χαρτί α’ κατηγορίας στρογγυλό των 600 γραμ για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε στις τουαλέτες

400 εξάδες

Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά  για το σύνολο των ειδών. Κριτήριο ανάθεσης  είναι η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των ειδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών tmima.promithion@panteion.gr, έως και την 26 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

•  Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα.

Χρήστος Παπαθεοδώρου

Αντιπρύτανης Οικονομικών
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 Συνημμένα:

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης

Παράρτημα Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς