Το κάλεσμα της Unesco για τη μετάφραση του παρόντος εγχειριδίου ήρθε σε μια περίοδο όπου η πανδημία του Covid-19 συνοδεύεται από μια «πληροφοριακή επιδημία», η οποία καθιστά αδήριτη την ανάγκη για πόρους που μπορούν να υποστηρίξουν δημοσιογράφους και πολίτες να πλοηγηθούν στο πεδίο της πληροφόρησης – ενίοτε υπερπληροφόρησης και παραπληροφόρησης.
Το εγχειρίδιο επιδιώκει να αποτελέσει ένα πρότυπο μαθησιακό πόρο για σπουδαστές και σπουδάστριες δημοσιογραφίας καθώς επίσης επαγγελματίες δημοσιογράφους, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις προκλήσεις που θέτει το σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον και να πειραματιστούν με απτά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους. Τονίζει ιδιαίτερα:
- τη γνώση ότι οι ειδήσεις, που παράγονται από διαφανείς πηγές και είναι επαληθεύσιμες, είναι απαραίτητες για τη δημοκρατία, την ανάπτυξη, την επιστήμη, την υγεία και την ανθρώπινη πρόοδο,
- την αναγνώριση ότι η σκόπιμη παραπληροφόρηση δεν είναι ένα ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας και ότι η καταπολέμησή της είναι μια αποστολή καίριας σημασίας για τα ειδησεογραφικά μέσα,
- τη δέσμευση σε ενισχυμένες δεξιότητες της επαγγελματικής δημοσιογραφίας ως απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η περιεκτική και ακριβής δημοσιογραφία να καταστεί μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση και να ανταγωνιστεί το κίβδηλο περιεχόμενο.
Ισχυρές και ζωτικής σημασίας μορφές παιδείας, οι οποίες καλύπτονται σε αυτή την έκδοση και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις δημοσιογράφους και τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, περιλαμβάνουν:
- γνώση και δεξιότητες για να δημιουργηθούν μηχανισμοί στις αίθουσες σύνταξης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα γίνεται συστηματική παρακολούθηση, διερεύνηση και δημοσιογραφική κάλυψη της σκόπιμης παραπληροφόρησης,
- γνώση σχετικά με την αξία των συνεργασιών μεταξύ ειδησεογραφικών οργανισμών, σχολών δημοσιογραφίας, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ατόμων ή ομάδων που ασχολούνται με τη διασταύρωση των πληροφοριών, κοινοτήτων, επιχειρήσεων διαδικτύου και ρυθμιστικών αρχών για την καταπολέμηση της πληροφοριακής «ρύπανσης»,
- γνώση σχετικά με την ανάγκη να ασχοληθεί το κοινό με τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να εκτιμούμε και να υπερασπιζόμαστε τη δημοσιογραφία, ώστε να μην κατακλυστεί από σκόπιμη παραπληροφόρηση ή να γίνει στόχος κακόβουλων δρώντων που κατευθύνουν τις εκστρατείες σκόπιμης παραπληροφόρησης εναντίον των δημοσιογράφων.
Συνολικά, η παρούσα έκδοση έχει στόχο να βοηθήσει τις κοινωνίες να ενημερωθούν καλύτερα για το φάσμα των κοινωνικών αποκρίσεων στα προβλήματα της παραπληροφόρησης, σκόπιμης και μη, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών των κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισμών, των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των επιχειρήσεων διαδικτύου και των υπερασπιστών της παιδείας για τα μέσα και την πληροφορία, και να βάλει ένα λιθαράκι για να ενισχυθεί η ουσιαστική συμβολή της δημοσιογραφίας στην κοινωνία

 

Ψυχολογικές Θεωρίες Προσωπικότητας. Συγγραφείς: D.P. Schultz & S.E. Schultz. Επιστημονική επιμέλεια: Φώτης Αναγνωστόπουλος, 2021, Εκδόσεις Πεδίο.

Το νέο αυτό βιβλίο περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη μελέτη της προσωπικότητας. Πραγματεύεται τις σημαντικότερες ψυχολογικές θεωρίες για τον ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο ο καθένας μας σκέπτεται, συμπεριφέρεται, αλλά επίσης βιώνει και εκφράζει τα συναισθήματά του. Η εστίαση σε κάθε θεωρητικό της προσωπικότητας χωριστά διευκολύνει την κατανόηση των βασικών εννοιών και του γενικότερου πνεύματος της θεωρίας του. 
Οι θεωρητικοί που εξετάζονται εκπροσωπούν την ψυχαναλυτική προσέγγιση (Freud), τη νεοψυχαναλυτική προσέγγιση (Jung, Adler, Horney), την προσέγγιση της διά βίου ανάπτυξης (Erikson), τη γενετική (Allport, Cattell, Eysenck, Costa & McCrae, HEXACO, Dark Triad), την ανθρωπιστική (Maslow, Rogers), τη γνωστική (Kelly), τη συμπεριφοριστική (Skinner), την προσέγγιση της κοινωνικής μάθησης (Bandura), αλλά και το σύγχρονο κλινικό και πειραματικό έργο (Seligman, Rotter, Zuckerman). 
Μια σημαντική καινοτομία του εγχειριδίου είναι τα βιογραφικά στοιχεία για κάθε θεωρητικό της προσωπικότητας. Αυτά βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει αφενός πώς η ανάπτυξη μιας θεωρίας μπορεί να επηρεάστηκε από ορισμένα γεγονότα ζωής του θεωρητικού που την εισηγήθηκε, και αφετέρου πώς ο θεωρητικός, στην πορεία διαμόρφωσης της θεωρίας του, μπορεί να αναζήτησε μεροληπτικά ή να επέλεξε να ανακαλέσει στη μνήμη του και να παρουσιάσει όσα από τα γεγονότα της ζωής του υποστήριζαν τη θεωρία του. Σε κάθε κεφάλαιο περιγράφονται επίσης οι πιο σημαντικές ιδέες, οι υποθέσεις, οι ορισμοί και οι μέθοδοι του θεωρητικού, αναλύονται οι τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούσε (π.χ. ερωτηματολόγια, κλινική συνέντευξη, ανάλυση ονείρων, προβολικές τεχνικές, παρατήρηση συμπεριφοράς, μετρήσεις σε επίπεδο φυσιολογίας του σώματος κ.ά.) και διατυπώνονται κρίσεις, σκέψεις και αναστοχασμοί για την επιρροή που άσκησε το έργο του στην ερμηνεία της προσωπικότητας. Τα ερευνητικά δεδομένα για τις επιδράσεις της ηλικίας, του φύλου, της φυλής, της εθνοτικής καταγωγής, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, του σεξουαλικού προσανατολισμού και των πρακτικών ανατροφής των παιδιών που συνδέονται με κάθε προσέγγιση συμβάλλουν στην πιο ολοκληρωμένη εξέτασή της. Η δομή του βιβλίου αναμένεται ότι θα βοηθήσει τους αναγνώστες να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις και να εμβαθύνουν τη μελέτη τους σε έναν τόσο σημαντικό και δυναμικό τομέα της ψυχολογικής επιστήμης.

 

Στο βιβλίο «Η Κατ' Άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ Εσωτερική Αγορά» οι καθηγητές Μαρία Μενγκ-Παπαντώνη και Χάρης Ταγαράς εξετάζουν όλες τις πτυχές των ζητημάτων που αφορούν στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και πληρωμών, υπό το φως κυρίως της νομολογίας του Δικαστηρίου, αλλά και με αναφορές στην εθνική νομολογία, στο παράγωγο ενωσιακό δίκαιο και στη θεωρία.

Δεν πρόκειται για απλή συµπλήρωση της έκδοσης του 2013, µε τις έκτοτε εκδοθείσες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ένωσης (ή και µε αναφορές στις νέες πράξεις του παράγωγου δικαίου). Το ενωσιακό δίκαιο βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία µεταβολών, συχνά ριζικών, έτσι ώστε κάθε ευρύτερης εµβέλειας έργο να καθίσταται πολύ γρήγορα ανεπίκαιρο, όχι απλώς υπό την έννοια ότι νεώτερες αποφάσεις προστίθενται στις προηγούµενες και οφείλουν κατά προτεραιότητα να παραπέµπονται, κυρίως αν συνεισφέρουν διευκρινίσεις και νέα στοιχεία, αλλά και διότι το Δικαστήριο δεν διστάζει να αναθεωρεί ουσιωδώς τη νοµολογία του, έστω και µε τη µορφή προσαρµογής στα νέα νοµικοπολιτικά και κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα, µε τον κίνδυνο όσα έχουν γραφεί ακόµη και προ ολίγων µόνο ετών, να µη ανταποκρίνονται πλέον στο state of the law. Σε αντήχηση αυτού, η 2η έκδοση του βιβλίου δεν περιορίστηκε σε απλές επικαιροποιήσεις - συμπληρώσεις, εξετάζει εξαρχής το σύνολο των θεμάτων που το έργο καλύπτει, κατά τρόπο που ορισµένα σηµεία του θα φανούν εντελώς νέα στον αναγνώστη που θα θελήσει να το συγκρίνει µε το προηγούµενο, ενώ άλλα θα του φανούν πολύ περισσότερο οικεία, πλην βεβαίως των αναφορών στη νεώτερη νοµολογία.
Το βιβλίο απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές, ωστόσο είναι χρήσιμο και σε κάθε ερευνητή ή εφαρμοστή του ενωσιακού δικαίου.

 

Σπύρος Σακελλαρόπουλος- Μανώλης Χουμεριανός,    Η εξέγερση του 1931, η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου και η Γ’ Διεθνής. Μέσα από τα επίσημα έγγραφα της Κομμουνιστικής Διεθνούς , 2021, Αθήνα: Τόπος

Ένα ερώτηµα που παρέµενε αναπάντητο για τους ασχολούµενους µε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Κύπρου, και ειδικά του κυπριακού κοµµουνιστικού κινήµατος, είχε να κάνει µε τη στάση της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς απέναντι στην πολιτική του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου στη διάρκεια της εξέγερσης των Οκτωβριανών (1931). Όλα αυτά τα χρόνια έχουν παρουσιαστεί αντιφατικές µαρτυρίες σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους ασκήθηκε αυστηρή κριτική στο ΚΚΚ.
Το βιβλίο, χρησιµοποιώντας τα αρχεία της Κοµιντέρν, δίνει απάντηση σε αυτό το ζήτηµα φέρνοντας στο φως πλήθος πληροφοριών τελείως άγνωστων µέχρι σήµερα. Ωστόσο, τα πρωτοεµφανιζόµενα αυτά έγγραφα αναδεικνύουν κι άλλες διαστάσεις που επίσης δεν έχουν ερευνηθεί. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τις αντιπαραθέσεις µεταξύ των δύο ηγετών του ΚΚΚ, Βάτη και Σκελέα, τη διαµάχη µεταξύ του Βάτη και του µετέπειτα γραµµατέα του ΚΚΚ, αλλά και του ΑΚΕΛ, Π. Σέρβα, καθώς και την ανάδειξη της σηµαντικής εµπλοκής ενός Ελληνοπόντιου στελέχους της Γ΄ ∆ιεθνούς, του Τριανταφίλοφ, πέραν του ελληνικού και στο κυπριακό κοµµουνιστικό κίνηµα. Τέλος, τα ντοκουµέντα συµβάλλουν στο να γίνουν κατανοητές, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οι αντιφάσεις της πολιτικής του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος εκείνης της εποχής.

 

Προς τα Μέλη του Παντείου Πανεπιστημίου 

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ολοκληρώθηκε η έκδοση του  πρώτου τόμου του νέου ετήσιου ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού Κοινωνία και Ιστορία του «Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού» του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Ο τόμος είναι προσιτός στον ιστότοπο του Εργαστηρίου (rusc.panteion.gr) και διαθέτει διεθνή αριθμό περιοδικής έκδοσης (ISSN): https://rusc.panteion.gr/wp-content/uploads/2021/07/Κοινωνία-και-Ιστορία-Τόμος-1-2021.pdf . Οι εργασίες που φιλοξενούνται έχουν αξιολογηθεί από ανώνυμους κριτές και απηχούν τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
Στους επόμενους τόμους του περιοδικού θα παρουσιαστούν εργασίες κατά προτεραιότητα από μέλη του τμήματος και του πανεπιστημίου, αλλά και από άλλους κοινωνικούς επιστήμονες και ιστορικούς σε οποιαδήποτε γλώσσα. Πρόθεσή μας είναι να ωριμάσουν σχετικά γρήγορα οι συνθήκες, ώστε οι εργασίες που θα δημοσιεύονται να συγκεντρώνονται γύρω από ένα θεματικό άξονα συναρτημένο με τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου μας .
Η επιστολή αυτή είναι και πρόσκληση να δημοσιεύσετε τις εργασίες τις δικές σας και των φοιτητών σας στο περιοδικό.
Εργασίες για τον επόμενο τόμο θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται από τον Ιανουάριο του 2022 και η έκδοση προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022.

 

Spectral Theory of Value and Actual Economies
 Controllability, Effective Demand, and Cycles
 Authors: Theodore Mariolis, Nikolaos Rodousakis, George Soklis
 Publisher: Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2021
 This book develops a unified treatment of the income distribution–capital–value problems with respect to actual economies, and then gradually turns to the issues of effective demand and capitalist accumulation fluctuations from both political economy and economic policy perspectives. That treatment, on the one hand, places produced means of production, positive profits, and capital accumulation at the centre of the analysis and, on the other hand, is analytically based on the modern control theory. Hence, the authors’ investigation is concerned with input–output representations of actual single and joint production, heterogeneous labour, and open economies; zeroes in on the characteristic value distributions of the system matrices; and, finally, derives meaningful theoretical results consistent with the empirical evidence, and vice versa. The main topics addressed are the uncontrollable/unobservable aspects of the real-world economies, the powerful low-order spectral approximations and reconstructions of the inter-industry structure of production–value–distributive variables relationships, the critical-constructive appraisal of both “mainstream” and “radical” theories of value, the matrix demand multipliers and demand-switching policies in heterogeneous capital worlds, and the circular inter-actions amongst income distribution, effective demand, accumulation, and technical conditions of production. Written on the occasion of the 60th anniversary of the publication of both Piero Sraffa’s “Production of Commodities by Means of Commodities” and Rudolf E. Kalman’s paper “On the general theory of control systems”, this book provides a consistent and comprehensive framework for theoretical, empirical, and economic policy research.

 

Εκδοση συλλογικού τόμου πρακτικών διεθνούς συνεδρίου "Media Literacy Throughout Life"

Στοιχεία έκδοσης:
Bonfils Ph., Dumas Ph., Massou L., Remond E., Stassin B., Vovou I. (eds), (2021) L’éducation aux médias tout au long de la vie : des nouveaux enjeux pédagogiques à l’accompagnement du citoyen/ Media Literacy Throughout Life: New pedagogical challenges to the accompaniment of the citizen.  Proceedings of the International Conference Ticemed 12, Athens. Association Internationale TICEMED

Μία συνδιοργάνωση των: 
- Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la Communication (IMSIC - Université de Toulon et Aix Marseille Universités),  
- Centre de Recherches sur les Médiations (CREM -Université de Lorraine) και  
- Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου 


 

 

Κυκλοφόρησε το τρίτο τεύχος του διεθνούς ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης “Urban Crime - An International Journal” [ISSN 2732-6187], το οποίο εκδίδεται από το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου και με τη συμμετοχή έγκριτων ακαδημαϊκών στη Συντακτική Επιτροπή. Το περιοδικό φιλοξενείται στον διαδικτυακό χώρο της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου (Panteion University Open Journals) και μπορείτε να διαβάσετε εδώ: https://ojs.panteion.gr/?journal=uc&page=issue&op=view&path[]=29


 

Ανδρέας Ν. Λύτρας
Η Ελληνική Κοινωνία στον 21ο Αιώνα. Αναλύσεις για την Απασχόληση, Εκτιμήσεις για την Κοινωνική Δομή και Απόψεις για την Κρίση,  Εκδόσεις Παπαζήση, 2020. 
  
Το παρόν βιβλίο είναι μια σύνθεση τριών κειμένων. Προβάλλει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών προβληματισμών για την κοινωνική οργάνωση και τους μετασχηματισμούς της. Αναλύει συστηματικά τα δεδομένα της απασχόλησης μιας περιόδου που ξεπερνά τα τριάντα χρόνια. Διά του προηγούμενου εγχειρήματος διευκολύνονται και οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τις κατανομές των κοινωνικών ομάδων. Μελετά, τέλος, τις κοινωνικές προϋποθέσεις εισόδου της πολιτείας στην εντονότατη και μακρόχρονη δημοσιονομική κρίση ή την απίθανη οικονομική ταλαιπωρία, όπως και την ποιότητα της αντιμετώπισής της. Ιδίως, σε σχέση με τις παρεμβάσεις, για την επίλυση των ελληνικών προβλημάτων, αμφισβητείται τόσο η διανοητική ετοιμότητα των εμπλεκόμενων εθνικών και διεθνών θεσμών όσο και η διεξοδικότητα των ίδιων των επιλογών. Από την αποτίμηση αυτής της, από αρκετές απόψεις, χαμένης δεκαετίας και την οικονομική ή και πολιτική υποχώρηση της κοινωνίας μας, υπάρχει και μια θετική εκβολή: Η αντοχή της εργασιακής αυτονομίας (της συνδυασμένης με την επιβίωση της μικρής ιδιοκτησίας) διατήρησε μερικά από τα πλεονεκτήματα, τα οποία συνέβαλαν στη συμπερίληψη της χώρας στις πιο ευημερούσες, παγκοσμίως. Η σημερινή πρόκληση είναι η ανταπόκριση της εργασιακής αυτονομίας στις απαιτήσεις για συλλογική αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που απορρέουν από τις ατομικές ιδιότητες και τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία. Ο αγωγός για τη διεξοδική αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων είναι η μαζική και καινοτομική συνεργατική επιλογή. Ο συνεργατισμός δύναται να σχηματίσει την ενεργή βάση για τη συλλογικότητα, που αναδεικνύει τις ατομικές δυνατότητες, καθώς τα μέλη των συνεργατικών οργανώσεων είναι εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό. Η εργασιακή αυτονομία, ενισχυμένη με τον δυναμισμό της συνεργατικής συλλογικότητας, θα επιτρέψει την επάνοδο της χώρας στο παγκόσμιο προσκήνιο της πραγματικής κοινωνικής ευημερίας και να πολλαπλασιάσει τις ευκαιρίες για νέες προωθήσεις. 

 

Μαρία Καραμεσίνη

Γυναίκες, φύλο και εργασία στην ΕλλάδαΑθήνα, Νήσος, 2021, 416 σελ.
 
Η είσοδος και η σταθερή ένταξη των γυναικών στην αμειβόμενη εργασία, όπως και ο διαρκής ατομικός και συλλογικός αγώνας τους για οικονομική ανεξαρτησία και εξάλειψη των εις βάρος τους διακρίσεων και των ανισοτήτων φύλου στην αγορά εργασίας, αποτελούν διεθνώς μια «σιωπηλή επανάσταση» που έρχεται από μακριά, διαρκεί πολύ και έχει μέλλον. Στην Ελλάδα η «σιωπηλή επανάσταση» ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, εξελίχθηκε αργά και επιταχύνθηκε θεαματικά τα τελευταία σαράντα χρόνια. Το βιβλίο παρακολουθεί και ερμηνεύει την ένταξη των γυναικών στην Ελλάδα στο εργατικό δυναμικό και στην αμειβόμενη εργασία και την εξέλιξη των ανισοτήτων φύλου στην αγορά εργασίας από το 1960 έως σήμερα, εξετάζοντας αναλυτικά τους προσδιοριστικούς παράγοντες των φαινομένων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη της επίδρασης της κρατικής παρέμβασης από το 1980 και ύστερα σε τομείς όπως η πολιτική απασχόλησης, το συνταξιοδοτικό σύστημα, η πολιτική κοινωνικής φροντίδας και συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας και η πολιτική ισότητας των φύλων, ευρωπαϊκή και εθνική. Στα κεφάλαια που αφιερώνονται στη δεκαετή οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και συνεχίστηκε με τα Μνημόνια, εξετάζεται η συμβολή και άλλων πολιτικών (μισθολογική-εισοδηματική, εργασιακών σχέσεων, υγείας, εκπαίδευσης) στη διαμόρφωση ή άμβλυνση των έμφυλων συνεπειών της τόσο στην αμειβόμενη όσο και στη μη αμειβόμενη εργασία, η οποία έχει μείνει έξω από το κάδρο των περισσότερων μελετών της κρίσης.
Το τελευταίο μέρος του βιβλίου δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην ανάλυση των έμφυλων ανισοτήτων στην απλήρωτη οικιακή εργασία φροντίδας, που αποτελούν τον αδύναμο κρίκο της «σιωπηλής επανάστασης». Στην τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού, η εξουθένωση πάρα πολλών γυναικών λόγω της υπερβολικής αύξησης του όγκου οικιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του lockdown αλλά και η κοινωνική συνειδητοποίηση της αξίας της «έγνοιας για τον άλλο» και του κοινωνικού ρόλου της φροντίδας, έχουν καταστήσει πλέον επίκαιρη και εφικτή τη φεμινιστική διεκδίκηση μαζικών κοινωνικών επενδύσεων στην «οικονομία της φροντίδας», ως προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία και την έμφυλη ισότητα.

 

Πλειοψηφική και μειονοτική επιρροή, Κοινωνιακά νοήματα και γνωστικές επεξεργασίες. Επιστημονική επιμέλεια: Στάμος Παπαστάμου, Αντώνης Γαρδικιώτης, Γεράσιμος Προδρομίτης, 2020, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ.

H έρευνα πάνω στην πλειοψηφική και τη µειονοτική επιρροή εξετάζει πώς οι οµάδες επηρεάζουν τις στάσεις, τις σκέψεις και τις συµπεριφορές των ατόµων, των οµάδων και της κοινωνίας στο σύνολό της. Η εκδοτική αυτή συλλογή συγκεντρώνει πρόσφατες µελέτες από µια διεθνή οµάδα επιστηµόνων και αντιπροσωπεύει µια ποικιλοµορφία θεωρητικών προσεγγί­σεων πάνω στην πλειοψηφική και τη µειονοτική επιρροή.
 Στον τόµο επιχειρείται µια σχολαστική αξιολόγηση των σηµαντικών εξελίξεων στη µελέτη αυτών των φαινοµένων, µε ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο οι ενεργές µειονότητες µπορούν να επηρεάσουν τη σκέψη και τη συµπεριφορά των ανθρώπων, να παλέψουν ενάντια στη συµµόρφωση και να συµβάλλουν στην πραγµατική κοινωνική αλλαγή. ∆ιερευνώνται, ακόµη, τα ακόλουθα θέµατα:
 •    Κοινωνικές διεργασίες έναντι γνωστικών διεργασιών κοινωνικής επιρροής: συνεργασία έναντι ανταγωνισµού.
 •    Πλειοψηφική και µειονοτική επιρροή: µια ενιαία ή µια διττή κοινωνιοψυχολογική διαδικασία;
 •    Η µεταστροφή έναντι της ιδιοποίησης των µειονοτικών ιδεών.
 •    ∆ιαφορετικοί µετα-θεωρητικοί αναστοχασµοί πάνω στην έρευνα της κοινωνικής επιρροής.
 Εξετάζονται, επίσης, οι νέες προοπτικές για µελλοντική έρευνα, πολλές από τις οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη τάση σύζευξης των δύο διαφορετικών θεωρητικών παραδόσεων της επιρροής και της πειθούς.
 Η εστίαση του βιβλίου στην κοινωνιακή διάσταση της κοινωνικής επιρ­ροής βοηθά να καλυφθεί το θεωρητικό και επιστηµολογικό κενό στη σχετική βιβλιογραφία. Η ισορροπηµένη και εµπεριστατωµένη παρουσίαση των ξεχωριστών θεωρητικών και επιστηµολογικών προσεγγίσεων που επιστρατεύουν δραστήριοι/ες και σηµαντικοί/ές ερευνητές/τριες στον τοµέα αυτό καθιστά το βιβλίο ένα απαραίτητο ανάγνωσµα για τους προχωρηµένους σπουδαστές και σπουδάστριες της κοινωνικής ψυχολογίας αλλά και για τους ειδικούς του πεδίου.

 

Ζαραφωνίτου Χ., Τσίγκανου Ι., Συνεργασία: Χ.Τάτση και Ομάδα έργου, Πλαίσιο κανόνων ηθικής και δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας. Υπό το πρίσμα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία» Παντείου Πανεπιστημίου, Σχεδιασμός και δημιουργία: Διόνικος, Αθήνα, 2020.

Οι κανόνες με βάση τους οποίους πρέπει να επιτελείται μια ερευνητική εργασία με εμπειρική βασιμότητα και αξιοπιστία έχουν διατυπωθεί σε Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, εδώ και δεκαετίες. Το πεδίο αυτό ενισχύθηκε θεσμικά, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μέσα από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, στο πεδίο της Εγκληματολογίας η απαιτούμενη εναρμόνιση στην ερευνητική πρακτική παρέμενε ζητούμενο. Ο παρών τόμος φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό και να προμηθεύσει την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με ένα μεθοδολογικό εργαλείο, το οποίο αφενός υπενθυμίζει τις βασικές αρχές και αξίες της εμπειρικής έρευνας και αφετέρου καθοδηγεί με ακρίβεια και ασφάλεια την ερευνητική πρακτική σε θέματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των συμμετεχόντων. Τα προλογικά σημειώματα έγκριτων ακαδημαϊκών και ειδικών τόσο σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, όσο και σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων με βάση την κείμενη νομοθεσία, προσθέτουν στον επιστημονικό προβληματισμό και τη δημόσια συζήτηση. Η ένταξη, τέλος, του ανά χείρας τόμου στη σειρά Εγκληματολογικές Μελέτες του Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία» του Παντείου Πανεπιστημίου, αναδεικνύει τη σημαντικότητα του εγχειρήματος που συνιστά αναμφίβολα μια μοναδική συμβολή στην τρέχουσα βιβλιογραφική παραγωγή στη χώρα μας.

 

Crisis’ Representations: Frontiers and Identities in the Contemporary Media Narratives
Υπό επιστημονική διεύθυνση Χριστιάνας Κωνσταντοπούλου στη σειρά Studies in Critical Social Sciences, Δεκέμβριος του 2020, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ BRILL

Ο τόμος (με επιλεγμένες έρευνες από το Διεθνές Συνέδριο που οργανώθηκε τον Νοέμβριο του 2019 στην Αθήνα, από το EURCECOM/ ΕΜΣΜΕ –Εργαστήριο Μελέτης Ευρωπαϊκής Επικοινωνίας του Παντείου) με θέμα Filmic and Media Narratives of the Crisis: Contemporary Representations, περιέχει αναλύσεις ερευνητών από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία, με έμφαση στην ανάλυση των κοινωνικών αναπαραστάσεων και μύθων που προβάλλονται από τα μέσα επικοινωνίας ειδικά στον Ευρωπαϊκό Νότο.

 

Dealing with Disasters, Perspectives from Eco-Cosmologies(2021)
Editors: Riboli, D., Stewart, P.J., Strathern, A.J., Torri, D. (Eds.)ΕΚΔΟΣΕΙΣ PALGRAVE MACMILLAN
Providing a fresh look at some of the pressing issues of our world today, this collection focuses on experiential and ritualized coping practices in response to a multitude of environmental challenges—cyclones, volcanic eruptions, tsunamis, earthquakes, warfare and displacements of peoples and environmental resource exploitation. Eco-cosmological practices conducted by skilled healing practitioners utilize knowledge embedded in the cosmological grounding of place and experiences of place and the landscapes in which such experience is encapsulated. A range of geographic case studies are presented in this volume, exploring Asia, Europe, the Pacific, and South America. With special reference throughout to ritual as a mode of seeking the stabilization, renewal, and continuity of life processes, this volume will be of particular interest to readers working in shamanic and healing practices, environmental concerns surrounding sustainability and conservation, ethnomedical systems, and religious and ritual studies.
Παπαθεοδώρου Χρίστος, Μισσός Βλάσης και Παπαναστασίου Στέφανος (2020)Κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα. Επιστημονικές Εκθέσεις 13, Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
Αντικείμενο αυτού του βιβλίου είναι η αποτύπωση και η κριτική αποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην ανισότητα και στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. Έμφαση δίνεται στην ανάδειξη των επιπτώσεων της εσωτερικής υποτίμησης στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στα επίπεδα διαβίωσης του πληθυσμού. Παράλληλα, οι πολιτικές αυτές αποδυνάμωσαν περαιτέρω τον ήδη αδύναμο διανεμητικό ρόλο της κοινωνικής προστασίας της χώρας, με προφανείς τις επιπτώσεις στη δραματική επιδείνωση των δεικτών φτώχειας και αποστέρησης του πληθυσμού. 
Παπαθεοδώρου Χρίστος και Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος (Επιμ.) (2020)Τα Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής. Αθήνα: ΔΙΟΝΙΚΟΣ  
Σκοπός του τόμου  είναι να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους αναγνώστες  στις θεωρίες και τις μεθόδους της επιστήμης της οικονομίας που σχετίζονται με την ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων και την Κοινωνική Πολιτική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση εναλλακτικών θεωρητικών «παραδειγμάτων», πέραν του κυρίαρχου νεοκλασικού παραδείγματος, ενθαρρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κριτική σκέψη, διδασκαλία και έρευνα. Οι επιμέρους θεματικές του τόμου  αποτελούν εξειδικευμένα τμήματα της οικονομικής ανάλυσης που συνήθως διδάσκονται σε προχωρημένο επίπεδο με τη χρήση απαιτητικών τεχνικών. Το βιβλίο αυτό αποφεύγει, όσο είναι δυνατόν, την χρησιμοποίηση υπερβολικά εξειδικευμένων τεχνικών και φορμαλισμών και δίνει έμφαση στην αξιωματική θεμελίωση των βασικών επιχειρημάτων και υποθέσεων. Τα επιμέρους κεφάλαια είναι εύκολα κατανοητά από κοινωνικούς επιστήμονες και φοιτητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους και τα εργαλεία της επιστήμης της οικονομίας. Στόχος των συγγραφέων είναι η δημιουργία των κατάλληλων ερεθισμάτων στον αναγνώστη για μία κριτική πρόσληψη  των  πτυχών, προϋποθέσεων και συνεπειών που θέτει η επιστήμη της οικονομίας στην κατανόηση και ερμηνεία των διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων αλλά και στον γενικότερο  ρόλο της Κοινωνικής Πολιτικής στην  προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας.
Καντζάρα Βασιλική, Η εκπαίδευση σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα (2009-2014). Επιπτώσεις και πολιτικές - μια κοινωνιολογική προσέγγιση, Αθήνα: εκδ. Gutenberg.  
Τι άλλαξε στην εκπαίδευση σε συνθήκες κρίσης; Το ερώτημα αυτό αποτέλεσε το νήμα στην προσπάθειά μας να μελετήσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Η απάντηση στο άνω ερώτημα αποτέλεσε ένα ταξίδι, ούτως ειπείν, αρχίζοντας από τα διαθέσιμα ποσοτικά δεδομένα αναφορικά με μια μεγάλη σειρά δεικτών από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με την εκπαίδευση. Κατόπιν αναλύονται οι πολιτικές για την εκπαίδευση υπό το πρίσμα των αλλαγών που εισήχθησαν σ’ αυτήν και η ερμηνεία τους παραπέμπει στην ορθολογικοποίηση των θεσμών. Τέλος αναφερόμαστε στο κίνημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε στη χώρα μας κατά την υπό εξέταση περίοδο (2009-2014), που κάλυψε ζωτικούς τομείς της κοινωνικής ζωής.
Η ανά χείρας εργασία απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές, επιστήμονες και σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη, που ενδιαφέρεται και μελετά θέματα, τα οποία άπτονται της εκπαίδευσης και της σχέσης της με την κοινωνία.
Ritzer G. & Stepnisky J. Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία (Επιστημονική επιμέλεια Βασιλική Καντζάρα, μετάφραση Αδριανός Φριλίγγος), εκδ. Gutenberg.  
Το εγχειρίδιο Κλασική κοινωνιολογική θεωρία παρέχει εποπτεία του έργου των κλασικών θεωρητικών της κοινωνιολογίας καθιστώντας το πιο σύγχρονο, ενώ μας φέρνει και σε επαφή με τη σύγχρονη εργογραφία, τη συνέχεια της σκέψης των κλασικών κοινωνιολόγων καθώς και του αντικειμένου της κοινωνιολογίας, που έχει εμπλουτιστεί ως προς τις θεματικές και την ιδιαίτερη οπτική γωνία που χαρακτηρίζει αυτή την επιστήμη.
Ο τόμος αυτός είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για τη φοιτητιώσα νεολαία, τους ερευνητές και τις ερευνήτριες, τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, όπως και για κάθε σκεπτόμενο πολίτη που ενδιαφέρεται για θέματα κοινωνικής-κοινωνιολογικής θεωρίας.
Ένας αιώνας διεθνών σχέσεων, 1919-2019 
Πλήρης βιβλιογραφία: Ανδρέας Γκόφας, Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος, Μαριλένα Κοππά, 2020, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ.  
Ο επετειακός τόμος «Ένας Αιώνας Διεθνών Σχέσεων, 1919-2019» μόλις εκδόθηκε. Αποτελούμενος από 50 κεφάλαια, προσφέρει μια εποπτική απεικόνιση της σημερινής κατάστασης στο ακαδημαϊκό πεδίο των Διεθνών Σχέσεων, ενώ, από πλευράς συμμετοχών σε αυτόν, είναι απολύτως αντιπροσωπευτικός του επιστημονικού δυναμικού της ελληνικής διεθνολογικής κοινότητας. Αφορμή αυτού του συλλογικού εγχειρήματος αποτίμησης ενός αιώνα διεθνολογικού στοχασμού αποτέλεσε η συμπλήρωση μιας εκατονταετίας από την ίδρυση της πρώτης έδρας Διεθνούς Πολιτικής, το 1919, αλλά και η συμπλήρωση τριάντα ετών από την ίδρυση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου.
Κώστας Ήσυχος, Δημήτρης Καλτσώνης  
Πόλεμος ή Ειρήνη. 6 σημεία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την εξωτερική πολιτική, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ
Σε ποιο διεθνές περιβάλλον βρίσκεται η Ελλάδα; Ποια είναι η Τουρκία σήμερα και τι πραγματικά επιδιώκει; Τι είναι η αιγιαλίτιδα ζώνη, η υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΖ, οι “γκρίζες ζώνες”; Έχει δίκιο η Ελλάδα; Μπορούν οι ΗΠΑ και η ΕΕ να βοηθήσουν τη χώρα μας; Ποιά μπορεί να είναι η συμβολή των διεθνών οργανισμών, άλλων δυνάμεων όπως η Ρωσία ή η Κίνα; Ποιά αμυντική πολιτική χρειάζεται η χώρα μας; Πώς πρέπει να χειριστεί τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής; Τι πρέπει τελικά να γίνει;
Ελένη Πρόκου, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΝΙΚΟΣ  
Τo Βιβλίο αυτό επιχειρεί να αναλύσει και να ερμηνεύσει τις πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Στο κέντρο του ενδιαφέροντός του είναι η Ευρώπη, υπό την έννοια τόσο της συγκριτικής μελέτης των εν λόγω πολιτικών σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες όσο και της ανάλυσης και ερμηνείας της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διά βίου μάθηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις επιδράσεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα, καθώς και στην περιγραφή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των βασικών φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας. Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί, έτσι, να συμβάλλει στην κατανόηση της εξέλιξης του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων/διά βίου μάθησης στην Ευρώπη και την Ελλάδα, και να θέσει το πλαίσιο προβληματισμού για περαιτέρω έρευνα στις πολιτικές για το εν λόγω πεδίο. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, εργαζόμενους και γενικότερα σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση.
Έφη Λαμπροπούλου  
Κοινοπρακτικά σχήματα και μορφές εκχώρησης λειτουργιών των καταστημάτων κράτησης σε ιδιώτες. Διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
Οι δημόσιες φυλακές σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί σκληρή και κατεδαφιστική κριτική. Όλο και περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν με κάποια μορφή τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα για τη λειτουργία των σωφρονιστικών καταστημάτων. H εμπλοκή του έχει κάποια ισχυρά πλεονεκτήματα και απτά οφέλη, αλλά υπάρχουν και σοβαροί πολιτικοί και ανθρωπιστικοί κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι αυτοί μεγαλώνουν, όταν το κίνητρο της μείωσης του κόστους αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο έντονο. Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι, εφόσον οι φυλακές στις οποίες συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας είναι σωστά οργανωμένες και λογοδοτούν δημοσίως, μπορούν να παρακινήσουν τη βελτίωση όλου του σωφρονιστικού συστήματος και να συμβάλουν στην αξιοπρεπή έκτιση της ποινής. Οι μορφές συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν για τις φυλακές η Γαλλία και η Γερμανία δείχνουν να λειτουργούν ικανοποιητικά.
Μαρία Μενγκ-Παπαντώνη Η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωζώνης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρόλογος: Χάρης Ν. Ταγαράς. ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
Το έργο «Η Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωζώνης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» προσεγγίζει κριτικά το νομικό σύστημα του ΔΝΤ, τις αρχές που διέπουν την ένταξη σε αυτό, καθώς και τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τις εξωτερικές αρμοδιότητες της Ένωσης, δίνοντας έμφαση στα ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν από την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη σε σχέση με το ΔΝΤ. Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για νομικούς και ερευνητές που ασχολούνται εν γένει με το ενωσιακό δίκαιο και το δίκαιο του ΔΝΤ.
Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου (επιμ.),  
Représentations sociales et discours médiatiques. La “crise” comme narration contemporaine. Paris, L’ HARMATTAN.
Άρθρα που βασίζονται στις εισηγήσεις του συνεδρίου  που οργανώθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο από το παντειακό εργαστήριο ΕΜΣΜΕ (EURCECOM).